SFS 2013:881 Förordning om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

130881.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning
(1990:12);

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 20 § totalförsvarets folkrättsförordning

(1990:12) ska ha följande lydelse.

20 §

1

Försvarsmakten och de myndigheter som har ett ansvar enligt 18 §

förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap (de bevak-
ningsansvariga myndigheterna) ska se till att personalen inom verksamhets-
området får en tillfredsställande utbildning och information om folkrättens
regler i krig och under neutralitet. Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap ska erbjuda de bevakningsansvariga myndigheterna grundläggande ut-
bildning i folkrättens regler i krig och under neutralitet samt samordna utbild-
ningen inom totalförsvarets civila del.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1007.

SFS 2013:881

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013