SFS 2013:882 Förordning om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

130882.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:146) med
instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:146) med instruk-

tion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

dels att 1, 2, 6�8, 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande ly-

delse.

1 §

Myndigheten har till uppgift att ansvara för tillväxtpolitiska utvärde-

ringar och analyser. Myndigheten ska utifrån olika perspektiv utvärdera, ana-
lysera och redovisa effekter av statens åtgärder för hållbar tillväxt, näringsli-
vet och regioners utvecklingskraft i hela landet samt ge underlag och rekom-
mendationer för omprövning och effektivisering av åtgärderna.

2 §

1

Myndigheten ska

1. utifrån olika perspektiv identifiera hinder för och föreslå åtgärder som

kan bidra till utveckling av näringslivet och hållbar tillväxt i alla delar av lan-
det,

2. genomföra utvärderingar av åtgärder och analyser av förutsättningar för

utveckling och hållbar tillväxt i gles- och landsbygder, små och medelstora
städer samt storstadsområden, inklusive tillgänglighet till kommersiell och of-
fentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden,

3. årligen till Regeringskansliet i en rapport uppdatera och kommentera de

indikatorer som används i budgetpropositionen inom utgiftsområde 19 Regio-
nal tillväxt för att följa utvecklingen i landets regioner, och

4. genomföra regelbundet återkommande utvärderingar av statens insatser

för att möta företags behov av marknadskompletterande finansiering.

3 a §

Myndigheten bör i betydande omfattning upphandla utvärderingar och

analyser från andra aktörer.

6 §

2

Myndigheten ska bedriva utlandsbaserad omvärldsbevakande, om-

världsanalyserande och kontaktskapande verksamhet i länder och inom poli-
tikområden som i ett brett perspektiv är tillväxtpolitiskt intressanta och strate-

1 Senaste lydelse 2010:217. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 2010:217.

SFS 2013:882

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:882

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

giskt betydelsefulla. Myndighetens utlandsbaserade verksamhet ska inte över-
lappa övriga internationellt verksamma offentliga aktörers verksamhet.

7 §

Myndigheten ska svara för officiell statistik enligt förordningen

(2001:100) om den officiella statistiken.

Myndigheten ska i sitt statistikarbete även ansvara för sammanställning

och redovisning av riskkapitalstatistik samt för insamling, förvaltning och ut-
veckling av mikrodata kring statliga stöd till näringslivet.

Myndigheten ska dessutom ansvara för förvaltning och utveckling av sy-

stem och verktyg, inklusive databaser, för tillgänglighetsanalyser respektive
för regionala analys- och prognossystem.

8 §

3

Myndigheten ska årligen följa upp och till regeringen rapportera före-

komsten av stöd till näringslivet i enlighet med de återrapporteringskrav som
följer av Europeiska unionens och Världshandelsorganisationens bestämmel-
ser om statligt stöd.

11 §

Myndigheten ska bidra med statistiskt material samt sprida kunskap,

erfarenheter och resultat från sina analyser och utvärderingar till myndigheter
och andra aktörer som arbetar med hållbar tillväxt, näringsliv och utveck-
lingskraft i hela landet samt närliggande områden.

12 §

Myndigheten ska samverka med Tillväxtverket och berörda användare

när det gäller utveckling och användning av databaser, analysverktyg och sta-
tistik samt i förekommande fall när det gäller dokumentation av de insatser
som Tillväxtverket genomför så att dessa ska vara möjliga att utvärdera.

I frågor som rör myndighetens utlandsbaserade verksamhet ska myndighe-

ten samverka med sina uppdragsgivare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:796. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.