SFS 2013:883 Förordning om ändring i förordningen (2011:80) om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

130883.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:80) om ändring i
förordningen (2009:146) med instruktion för
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen

(2011:80) om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndig-
heten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:883

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013