SFS 2013:884 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

130884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 10 § ellagen (1997:857) ska

ha följande lydelse.

10 kap.

10 §

2

Om uttagspunkten är elektriskt frånkopplad i en eller flera faser från

spänningssatt koncessionerat nät under en sammanhängande period om minst
tolv timmar har elanvändaren rätt till avbrottsersättning.

Elanvändaren har inte rätt till avbrottsersättning om
1. avbrottet beror på elanvändarens försummelse,
2. överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av el-

säkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet och
avbrottet inte pågår längre än åtgärden kräver,

3. avbrottet är hänförligt till ett fel i en koncessionshavares ledningsnät och

felet beror på ett hinder utanför den koncessionshavarens kontroll som kon-
cessionshavaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder
koncessionshavaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit,
eller

4. avbrottet är hänförligt till ett fel i ett ledningsnät vars ledningar har en

spänning om 220 kilovolt eller mer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:193, bet. 2013/14:NU6, rskr. 2013/14:34.

2 Senaste lydelse 2005:1110.

SFS 2013:884

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013