SFS 2013:886 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

130886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 12 och 15 §§ jaktförordningen (1987:905)

1 ska

ha följande lydelse.

12 §

2

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

1. tillstånd, anmälan, kunskapskrav eller andra villkor för användande av

fångstredskap,

2. vittjande av fångstredskap,
3. befogenhet för länsstyrelsen att i det enskilda fallet ge tillstånd till an-

vändande av vissa fångstredskap, och

4. typgodkännande och fångstredskap enligt 11 §.

15 §

3

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet be-

sluta om användning av andra jaktmedel än vad som följer av denna förord-
ning.

Naturvårdsverket får i föreskrifter eller i beslut i det enskilda fallet medge

undantag från kravet i 12 a § att fångat vilt omedelbart ska avlivas eller åter-
ges friheten.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet medge undantag från
1. förbudet i 10 § andra stycket att använda vissa jaktmedel och metoder,

och

2. kravet i 11 § att fångstredskap ska vara av godkänd typ.
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om de fall då undantag enligt

tredje stycket 2 får beviljas.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om åtling för jakt efter vildsvin

vid för ändamålet anordnade åtelplatser för vildsvin (åteljakt).

Naturvårdsverket eller, om beslutet fattas av länsstyrelsen, länsstyrelsen får

i det enskilda fallet medge undantag från förbudet att vid jakt använda belys-
ning utöver vad som är tillåtet enligt 14 §, om det är fråga om skyddsjakt,
licensjakt eller jakt som avses i 31 § första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2013.

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

2 Senaste lydelse 2013:205.

3 Senaste lydelse 2009:1265.

SFS 2013:886

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:886

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Anna Hagstad
(Landsbygdsdepartementet)