SFS 2013:887 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

130887.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2013:887

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:887

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

2 Senaste lydelse 2013:177. �ndringen innebär bl.a. att Statens folkhälsoinstitut tagits
bort ur förteckningen.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkort-
ning

Särskild föreskrift

Finans-
inspektionen

Finansinspektionens
författningssamling

FFFS

Folkhälso-
myndigheten

Folkhälsomyndig-
hetens författnings-
samling

FoHMFS

Försvarsmakten

Försvarets författ-
ningssamling

FFS

Utnyttjas också av
Fortifikationsverket,
Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut och För-
svarets materielverk

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens för-
fattningssamling

SKSFS

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens för-
fattningssamling

SOSFS

Utnyttjas också av
Rättsmedicinalverket
och Inspektionen för
vård och omsorg

Statens energi-
myndighet

Statens energimyn-
dighets författnings-
samling

STEMFS

Statens institu-
tionsstyrelse

Statens institutions-
styrelses författ-
ningssamling

SiSFS