SFS 2013:888 Förordning om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen

130888.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:247) med
instruktion för utrikesrepresentationen;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (1992:247) med instruktion

för utrikesrepresentationen ska ha följande lydelse.

21 §

1

Om det uppträder en sådan svår eller mera utbredd smittsam sjukdom

som vanligen inte förekommer inom verksamhetsområdet eller som tilldrar
sig särskild uppmärksamhet, ska beskickningar och konsulat omedelbart an-
mäla det till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och, i fråga om djur-
sjukdomar, Statens jordbruksverk samt rapportera om de åtgärder som vidta-
gits för att bekämpa sjukdomen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2001:1126.

SFS 2013:888

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013