SFS 2013:889 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

130889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1994:1121) om läkarvårdser-

sättning ska ha följande lydelse.

13 §

För laboratorieundersökning som utförs av Folkhälsomyndigheten

lämnas ersättning från landstinget om undersökningen utförs efter remiss från

1. en läkare som har ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdser-

sättning,

2. en läkare som är anställd av studerandehälsovårdsorganisation, eller
3. en läkare inom företagshälsovård som
� är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,
� arbetar förebyggande med arbetsmiljön och medverkar i arbets-, anpass-

nings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället,

� aktivt medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,
� samverkar med berörda samhällsorgan, och
� drivs med för ändamålet utbildad personal.
Ersättning lämnas med högst det belopp som finns angivet för sådan under-

sökning i den för Folkhälsomyndigheten gällande taxan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning för laboratorie-

undersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:889

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013