SFS 2013:892 Förordning om ändring i förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

130892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:58) om anmälan
av vissa allvarliga sjukdomar;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (1998:58) om anmälan

av vissa allvarliga sjukdomar ska ha följande lydelse.

1 §

En läkare som i sin verksamhet misstänker eller konstaterar att någon

har insjuknat i eller avlidit av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom eller någon annan
besläktad human spongiform encefalopati, ska anmäla detta till Folkhälso-
myndigheten enligt lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjuk-
domar.

3 § Om ett misstänkt sjukdomsfall har anmälts enligt 1 § och diagnosen se-
nare visar sig vara felaktig, ska den läkare som i sin verksamhet får kännedom
om förhållandet anmäla detta till Folkhälsomyndigheten.

Anmälan ska innehålla de uppgifter som anges i 2 § 1.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Bestämmelsen i 3 § i sin nya lydelse gäller även om ett misstänkt sjuk-

domsfall har anmälts till Smittskyddsinstitutet enligt 1 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:892

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013