SFS 2013:893 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

130893.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 20 b och 41 §§ förordningen (1998:899) om

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

20 b §

1

Tillståndsmyndigheten ska inhämta kommunens yttrande över en

sådan ansökan om tillstånd som avses i 20 a §.

Om ansökan avser en anläggning som har stor betydelse från nationell syn-

punkt och rör Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Folkhälso-
myndighetens, Socialstyrelsens, Statens jordbruksverks eller Sveriges geo-
logiska undersöknings ansvarsområde, ska tillståndsmyndigheten inhämta
yttrande också från den berörda myndigheten.

41 §

2

Generalläkaren får meddela de ytterligare föreskrifter för Försvars-

makten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioan-
stalt som behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa. Innan så-
dana föreskrifter meddelas ska Generalläkaren höra Naturvårdsverket, Havs-
och vattenmyndigheten och Folkhälsomyndigheten inom den hörda myndig-
hetens ansvarsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:625.

2 Senaste lydelse 2011:625.

SFS 2013:893

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013