SFS 2013:894 Förordning om ändring i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

130894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1998:901) om verksamhets-

utövares egenkontroll ska ha följande lydelse.

8 §

1

Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen får inom

sina ansvarsområden enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) meddela yt-
terligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:22.

SFS 2013:894

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013