SFS 2013:895 Förordning om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

130895.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1998:905) om miljökonse-

kvensbeskrivningar ska ha följande lydelse.

14 §

1

Naturvårdsverket får efter samråd med Boverket, Riksantikvarie-

ämbetet och Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter för tillämpningen av
denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:356.

SFS 2013:895

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013