SFS 2013:896 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

130896.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:58) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 3�6 §§ förordningen (1999:58) om förbud mot

vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse.

3 §

1

Om Rikspolisstyrelsen eller Tullverket i sin verksamhet iakttar något

som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar
sker i missbruksmönster av kända medel, ska myndigheten utan dröjsmål an-
mäla detta till Folkhälsomyndigheten.

4 §

2

Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett veten-

skapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor.

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse,

framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav
och förande av anteckningar.

Folkhälsomyndigheten får även meddela föreskrifter om undantag från kra-

vet på tillstånd.

Folkhälsomyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av lagen om förbud

mot vissa hälsofarliga varor samt av de föreskrifter och villkor som meddelats
i anslutning till lagen.

5 §

3

Folkhälsomyndigheten ska fatta beslut i ett ärende om tillstånd enligt

3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor inom två månader
från det att en fullständig ansökan har kommit in till myndigheten. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid
högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras
om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfris-
ten har gått ut.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.
I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig
ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

1 Senaste lydelse 2001:316.

2 Senaste lydelse 2011:135.

3 Senaste lydelse 2009:1095.

SFS 2013:896

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:896

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

6 §

4

Om Folkhälsomyndigheten i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen

(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor begär att sökanden ska ge in
certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst till-
ståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en
annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Folkhälsomyn-
digheten får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt
kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. För ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot

vissa hälsofarliga varor i vilket en fullständig ansökan har kommit in till Sta-
tens folkhälsoinstitut enligt äldre bestämmelser, men som vid ikraftträdandet
ännu inte har avgjorts av institutet, räknas tiden inom vilken Folkhälsomyn-
digheten ska fatta beslut enligt 5 § första stycket från det att den fullständiga
ansökan har kommit in till Statens folkhälsoinstitut.

3. Bestämmelsen i 6 § om godtagande av dokument från en annan stat

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i sin nya lydelse gäller även
i fråga om dokument som Statens folkhälsoinstitut har begärt in före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:1095.