SFS 2013:897 Förordning om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

130897.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:338) om
biocidprodukter;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 48 § förordningen (2000:338) om biocidproduk-

ter ska ha följande lydelse.

48 §

1 En biocidprodukt som hänförs till klass 1 i 25 § får användas endast

med särskilt tillstånd. Ett tillstånd ska avse viss tid.

Frågan om tillstånd prövas av Folkhälsomyndigheten, när det är fråga om

åtgärder mot ohyra och skadedjur enligt 9 kap. 9 § miljöbalken, och av Ar-
betsmiljöverket, när det är fråga om annan verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:969.

SFS 2013:897

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013