SFS 2013:898 Förordning om ändring i tobaksförordningen (2001:312)

130898.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tobaksförordningen (2001:312);

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 2�4 §§ tobaksförordningen (2001:312) ska ha

följande lydelse.

2 §

1

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror

enligt 9 § tobakslagen (1993:581),

2. gränsvärden för sådana skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla

eller ge upphov till (18 § tobakslagen),

3. mätning och övervakning av gränsvärden (18 § tobakslagen).

3 §

2

Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska årligen till Folkhälso-

myndigheten lämna en förteckning för varje märke och typ av tobaksvara
över alla ingredienser och kvantiteter av dessa som används vid tillverk-
ningen av varan. Varje ingrediens som ingår i varan ska anges i förteckningen
i fallande viktordning. Förteckningen ska åtföljas av

1. en förklaring med skälen till att sådana ingredienser ingår i denna to-

baksvara,

2. en förklaring om ingrediensernas funktion och kategori, samt
3. de toxikologiska uppgifter som är tillgängliga för tillverkaren eller im-

portören när det gäller dessa ingredienser i deras förbrända eller oförbrända
form, särskilt när det gäller deras effekter på hälsan, och med beaktande bland
annat av de beroendeframkallande effekterna.

Folkhälsomyndigheten ska sprida den information som avses i första

stycket till konsumenter. Uppgift som utgör företagshemlighet ska inte spri-
das.

4 §

3

Folkhälsomyndigheten ska årligen till Europeiska kommissionen över-

sända sådan information som avses i 3 § första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Senaste lydelse 2002:635.

2 Senaste lydelse 2002:635.

3 Senaste lydelse 2010:1380.

SFS 2013:898

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:898

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)