SFS 2013:899 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

130899.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2 Beträffande personer som avses i 2 kap. 2 § lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i beskatt-
ningsdatabasen behandlas uppgifter

1. som behövs vid Skatteverkets handläggning av ärenden som sker med

stöd av

� kupongskattelagen (1970:624),
� fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
� lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
� lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
� skatteförfarandelagen (2011:1244),
� mervärdesskattelagen (1994:200),
� lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkohol-

varor, tobaksvaror och energiprodukter,

� inkomstskattelagen (1999:1229),
� lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgif-

ter, eller

� annan författning med bestämmelser om skatter och socialavgifter,
2. om planerad, beslutad, pågående eller avslutad revision och annan kon-

troll av skatter och avgifter,

3. om att fordran mot en person registrerats hos Kronofogdemyndigheten

och om indrivningsresultat,

4. om beslut om näringsförbud,
5. om antal anställda och anställdas personnummer,
6. om postgiro- och bankgironummer, om fullmakt lämnats för bank- eller

postgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto samt uppgifter om full-
makten och kontot,

7. om bouppteckning eller dödsboanmälan, dödsbodelägare, tillgångar och

skulder samt övriga uppgifter som behövs i verksamheten med bouppteck-
ningar och dödsboanmälan enligt ärvdabalken,

8. för förberedelsearbete vid fastighetstaxering,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2012:849.

SFS 2013:899

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:899

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

9. om lagfarna köp av hela eller delar av fastigheter samt om fastighetsreg-

leringar vid vilka mer än två hektar åkermark, betesmark och skogsmark
överförs från en fastighet till en annan och där frivillig överenskommelse om
likviden föreligger,

10. om tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622),
11. som behövs för handläggning av ärenden enligt lagen (1990:314) om

ömsesidig handräckning i skatteärenden eller lagen (2012:843) om adminis-
trativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning eller an-
nars för informationsutbyte och annan handräckning enligt internationella
åtaganden,

12. från aktiebolagsregistret,
13. från vägtrafikregistret,
14. från Folkhälsomyndigheten om tillstånd enligt alkohollagen och om

omsättning enligt restaurangrapport,

15. från Arbetsförmedlingen om beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgär-

der samt om utbetalt belopp och datum för utbetalningen,

16. från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid import, exportvärden,

antal import- och exporttillfällen samt de tidsperioder som uppgifterna avser
samt uppgifter från verket som behövs för tillämpningen av 3 kap. 30 § andra
stycket mervärdesskattelagen,

17. från Försäkringskassan om försäkring mot kostnader för sjuklön när det

gäller arbetsgivaren och den försäkrade, om sjukpenninggrundande inkomst
av annat förvärvsarbete och om utsänd person,

18. om avgiftsskyldighet till sådant trossamfund som har eller har beviljats

uppbördshjälp enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund samt om för-
samlingstillhörighet inom Svenska kyrkan,

19. om att prissättningsbesked har lämnats enligt lagen (2009:1289) om

prissättningsbesked vid internationella transaktioner, och

20. om flyttningar av varor eller bränsle som avses i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt respektive lagen (1994:1776)
om skatt på energi.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får

behandlas i beskattningsdatabasen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter från Statens folkhälso-

institut om tillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) och om omsättning en-
ligt restaurangrapport.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)