SFS 2013:900 Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

130900.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255);

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 6, 7 e och 7 f §§ smittskyddsförordningen

(2004:255) ska ha följande lydelse.

6 §

1

Folkhälsomyndigheten ska fortlöpande sammanställa och utvärdera an-

mälningar till myndigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) och
på begäran från Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg eller andra
myndigheter inom smittskyddet tillhandahålla sådan information. Folkhälso-
myndigheten ska också med lämpliga mellanrum sända ut redogörelser med
sådan information till berörda myndigheter, läkare och veterinärer.

7 e §

2

Innan Socialstyrelsen lämnar förslag till regeringen, ska Socialstyrel-

sen höra Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkeme-
delsförmånsverket, kommuner och landsting samt de andra myndigheter och
organisationer som Socialstyrelsen bestämmer.

7 f §

3

Folkhälsomyndigheten ska på begäran förse Socialstyrelsen med de

underlag som Socialstyrelsen behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt
7 b–7 d §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:186.

2 Senaste lydelse 2012:622.

3 Senaste lydelse 2012:622.

SFS 2013:900

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013