SFS 2013:901 Förordning om ändring i förordningen (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel

130901.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:422) om
övervakning av zoonoser och zoonotiska
smittämnen hos djur och i livsmedel;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 2 och 10 §§ förordningen (2005:422) om över-

vakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel ska
ha följande lydelse.

2 §

Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska

anstalt och kommunerna är behöriga myndigheter enligt artikel 3.2 i zoonos-
direktivet och enligt artikel 3.1 i zoonosförordningen.

Myndigheterna ska i den utsträckning som behövs samråda med varandra

samt med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och andra berörda myndig-
heter och organisationer.

Vid fall som rör smittspridning till människor ska myndigheterna utöver

vad som sägs i andra stycket samråda med smittskyddsläkaren.

10 §

Statens veterinärmedicinska anstalt ansvarar för sammanställningen av

den årliga rapport som ska upprättas enligt artikel 9 i zoonosdirektivet. Rap-
porten ska innehålla de uppgifter som anges i artikel 3.2 b i zoonosförord-
ningen samt de uppgifter som anges i bilaga IV till zoonosdirektivet.

Statistikuppgifter som omfattar humanfall ska beredas med Folkhälsomyn-

digheten.

Statens veterinärmedicinska anstalt ska se till att rapporten vidarebefordras

till Europeiska kommissionen före utgången av maj månad varje år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2013:901

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013