SFS 2013:902 Förordning om ändring i förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

130902.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:93) om
statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids
och vissa andra smittsamma sjukdomar;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 5–7, 10, 14, 15, 17–20, 22 och 23 §§ förord-

ningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och
vissa andra smittsamma sjukdomar ska ha följande lydelse.

5 §

1

Ansökan om bidrag enligt denna förordning prövas av Folkhälsomyn-

digheten efter hörande av Socialstyrelsen.

6 §

2

En ansökan om organisations- eller verksamhetsbidrag ska ha kommit

in senast den 1 september året före bidragsåret eller senast den senare tid-
punkt som Folkhälsomyndigheten beslutat.

7 §

3

Ansökan om bidrag ska göras skriftligen på en blankett som Folkhälso-

myndigheten tillhandahåller.

Det ska intygas i ansökan att de uppgifter som lämnas där är riktiga.
Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för

den organisation som ansöker om bidrag.

10 §

4

Sökanden är skyldig att lämna Folkhälsomyndigheten också andra

handlingar och uppgifter som myndigheten begär för prövning av ansökan.

14 §

5

Folkhälsomyndigheten beslutar i det enskilda fallet om de mål och

villkor som ska gälla för bidraget.

15 §

6

Beslut om bidrag ska avse ett visst bidragsår. Ett bidragsår för organi-

sationsbidrag avser ett kalenderår. För verksamhetsbidrag avser ett bidragsår
en tolvmånadersperiod.

Folkhälsomyndigheten fattar beslut om organisationsbidrag vid endast ett

tillfälle under ett kalenderår samt om verksamhetsbidrag vid högst tre tillfäl-
len under ett kalenderår, vid de tidpunkter som myndigheten beslutar.

1 Senaste lydelse 2010:606.

2 Senaste lydelse 2010:606.

3 Senaste lydelse 2010:606.

4 Senaste lydelse 2010:606.

5 Senaste lydelse 2010:606.

6 Senaste lydelse 2010:606.

SFS 2013:902

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:902

17 §

7

För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör statsbidraget

ska det hos Folkhälsomyndigheten finnas ett råd med representanter för så-
dana organisationer som avses i 1 §.

18 §

8

En organisation som har tagit emot organisationsbidrag är skyldig att

senast den 1 mars året efter det år då det beviljade bidraget betalats ut lämna
Folkhälsomyndigheten en ekonomisk redovisning av de utbetalade medlen
och en redovisning av vad medlen har använts till.

En organisation som har tagit emot verksamhetsbidrag enligt denna förord-

ning är skyldig att lämna en slutredovisning till Folkhälsomyndigheten senast
en månad efter det att aktiviteterna har slutförts. Redovisningen ska innehålla
en ekonomisk redovisning, en redogörelse för vad medlen använts till, de re-
sultat som uppnåtts och hur de förhåller sig till det ändamål som bidraget har
beviljats för.

Organisationens revisor och, om det bidrag som har tagits emot uppgått till

minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, en
auktoriserad eller godkänd revisor, ska intyga att redovisningen är tillförlitlig
och räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor
m.m. har följts.

19 §

9

En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är

förutom vad som anges i 18 § skyldig att, på begäran av Folkhälsomyndig-
heten, lämna myndigheten det underlag som behövs för granskningen av re-
dovisningen.

20 §

10

Folkhälsomyndigheten ska årligen senast den 31 maj lämna rege-

ringen en samlad ekonomisk redovisning. Av redovisningen ska det framgå
vilka som fått bidrag, med hur stort belopp och för vilka ändamål. Vidare ska
redovisningen innehålla en sammanfattande redogörelse för statsbidragets an-
vändning i förhållande till bidragets syfte och till de mål som angetts i sär-
skilda regeringsbeslut. Den ekonomiska redovisningen ska vara granskad av
en auktoriserad eller godkänd revisor.

Folkhälsomyndigheten ska vartannat år, med början år 2014, vid samma tid

även lämna regeringen en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande
till syftena med bidraget.

22 §

11

Folkhälsomyndigheten får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka

ett bidrag

1. om mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt be-
lopp,

2. om bidraget av annat skäl lämnats felaktigt eller med för högt belopp och

mottagaren borde ha insett detta,

3. om bidraget helt eller delvis inte utnyttjats eller inte använts för det än-

damål det har beviljats för,

7 Senaste lydelse 2010:606.

8 Senaste lydelse 2010:1727.

9 Senaste lydelse 2010:606.

10 Senaste lydelse 2010:606.

11 Senaste lydelse 2010:606.

background image

3

SFS 2013:902

4. om mottagaren inte lämnar sådana handlingar och underlag som avses i

18 och 19 §§, eller

5. om villkor i beslutet inte har följts.

23 §

12

Folkhälsomyndighetens beslut enligt denna förordning får inte över-

klagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

12 Senaste lydelse 2010:606.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013