SFS 2013:903 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

130903.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EBKPIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EBKPII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EBKPII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:EBKPII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:EBKPIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EBKPII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EBKPIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EBKPIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EBKPIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i livsmedelsf�rordningen (2006:813);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 39 � livsmedelsf�rordningen (2006:813) ska ha</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>39 �</b> Om det beh�vs fr�n allm�n h�lsosynpunkt och om Livsmedelsverket<br/>beg�r det ska en livsmedelsf�retagare och innehavaren av eller f�rest�ndaren<br/>f�r ett laboratorium anm�la n�r sjukdomsalstrande bakterier eller fr�mmande<br/>�mnen har iakttagits vid unders�kning av livsmedel och andra kontrollprov.<br/>S�dan anm�lan ska g�ras till Livsmedelsverket och Folkh�lsomyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En l�kare eller veterin�r som har grundad anledning att anta att matf�rgift-</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">ning orsakats av att livsmedel vid yrkesm�ssig verksamhet f�rorenats av sjuk-<br/>domsalstrande bakterier eller n�got fr�mmande �mne ska anm�la detta till<br/>l�nsstyrelsen, smittskyddsl�karen eller den kontrollmyndighet som ut�var<br/>kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804).</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En l�kare som har grundad anledning att anta att en person som i en yrkes-</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">m�ssig livsmedelsverksamhet handhar of�rpackade livsmedel har sjukdom,<br/>smitta, s�r eller annan skada som kan g�ra livsmedel icke s�kra som livs-<br/>medel ska anm�la detta till den kontrollmyndighet som ut�var kontroll �ver<br/>den aktuella verksamheten samt till smittskyddsl�karen. Anm�lan ska inne-<br/>h�lla uppgift om personens namn och arbetsplats. Kontrollmyndigheten ska<br/>utan dr�jsm�l underr�tta smittskyddsl�karen om iakttagelser som kan vara av<br/>betydelse f�r smittskyddet f�r m�nniskor.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Mats Wiberg<br/>(Landsbygdsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:903</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i livsmedelsf�rordningen (2006:813);

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 39 � livsmedelsf�rordningen (2006:813) ska ha

f�ljande lydelse.

39 � Om det beh�vs fr�n allm�n h�lsosynpunkt och om Livsmedelsverket
beg�r det ska en livsmedelsf�retagare och innehavaren av eller f�rest�ndaren
f�r ett laboratorium anm�la n�r sjukdomsalstrande bakterier eller fr�mmande
�mnen har iakttagits vid unders�kning av livsmedel och andra kontrollprov.
S�dan anm�lan ska g�ras till Livsmedelsverket och Folkh�lsomyndigheten.

En l�kare eller veterin�r som har grundad anledning att anta att matf�rgift-

ning orsakats av att livsmedel vid yrkesm�ssig verksamhet f�rorenats av sjuk-
domsalstrande bakterier eller n�got fr�mmande �mne ska anm�la detta till
l�nsstyrelsen, smittskyddsl�karen eller den kontrollmyndighet som ut�var
kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804).

En l�kare som har grundad anledning att anta att en person som i en yrkes-

m�ssig livsmedelsverksamhet handhar of�rpackade livsmedel har sjukdom,
smitta, s�r eller annan skada som kan g�ra livsmedel icke s�kra som livs-
medel ska anm�la detta till den kontrollmyndighet som ut�var kontroll �ver
den aktuella verksamheten samt till smittskyddsl�karen. Anm�lan ska inne-
h�lla uppgift om personens namn och arbetsplats. Kontrollmyndigheten ska
utan dr�jsm�l underr�tta smittskyddsl�karen om iakttagelser som kan vara av
betydelse f�r smittskyddet f�r m�nniskor.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2013:903

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;