SFS 2013:903 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

130903.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813);

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 39 § livsmedelsförordningen (2006:813) ska ha

följande lydelse.

39 § Om det behövs från allmän hälsosynpunkt och om Livsmedelsverket
begär det ska en livsmedelsföretagare och innehavaren av eller föreståndaren
för ett laboratorium anmäla när sjukdomsalstrande bakterier eller främmande
ämnen har iakttagits vid undersökning av livsmedel och andra kontrollprov.
Sådan anmälan ska göras till Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

En läkare eller veterinär som har grundad anledning att anta att matförgift-

ning orsakats av att livsmedel vid yrkesmässig verksamhet förorenats av sjuk-
domsalstrande bakterier eller något främmande ämne ska anmäla detta till
länsstyrelsen, smittskyddsläkaren eller den kontrollmyndighet som utövar
kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804).

En läkare som har grundad anledning att anta att en person som i en yrkes-

mässig livsmedelsverksamhet handhar oförpackade livsmedel har sjukdom,
smitta, sår eller annan skada som kan göra livsmedel icke säkra som livs-
medel ska anmäla detta till den kontrollmyndighet som utövar kontroll över
den aktuella verksamheten samt till smittskyddsläkaren. Anmälan ska inne-
hålla uppgift om personens namn och arbetsplats. Kontrollmyndigheten ska
utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av
betydelse för smittskyddet för människor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2013:903

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013