SFS 2013:904 Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

130904.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2006:942) om krisbe-

redskap och höjd beredskap ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2013:904

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:904

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

1

Förteckning över samverkansområden och myndigheter som har
särskilt ansvar inom områdena

1 Senaste lydelse 2012:586. Ändringen innebär bl.a. att Smittskyddsinstitutet tagits
bort ur förteckningen för samverkansområdet Farliga ämnen.

Samverkans-
områden

Myndigheter med särskilda
uppgifter inom samverkans-
områdena

Myndighet
med ansvar
enligt 11 §

Myndighet
med ansvar
enligt 18 §

Teknisk
infrastruktur

Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Post- och telestyrelsen
Statens energimyndighet

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Transporter

Luftfartsverket
Sjöfartsverket
Statens energimyndighet
Trafikverket
Transportstyrelsen

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Farliga ämnen

Folkhälsomyndigheten
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Rikspolisstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska
anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Tullverket

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

Ekonomisk
säkerhet

Finansinspektionen
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Geografiskt
områdesansvar

Länsstyrelserna
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap

x
x

x
x

Skydd,
undsättning och
vård

Kustbevakningen
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Transportstyrelsen
Tullverket

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x