SFS 2013:905 Förordning om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

130905.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1010) om
växtskyddsmedel;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 47 § förordningen (2006:1010) om växtskydds-

medel ska ha följande lydelse.

47 §

Ett växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 enligt 20 § får användas

endast med särskilt tillstånd. Ett tillstånd ska avse viss tid.

Frågan om tillstånd prövas
1. när det gäller verksamhet som huvudsakligen berör jordbruk, skogsbruk

eller trädgårdsskötsel av Statens jordbruksverk,

2. när det gäller åtgärder mot ohyra och skadedjur enligt 9 kap. 9 § miljö-

balken av Folkhälsomyndigheten, och

3. när det gäller annan verksamhet än i 1 och 2 av Arbetsmiljöverket.
Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om att tillståndsfrågor som

enligt andra stycket 1 ska prövas av Jordbruksverket i stället ska prövas av
länsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:905

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013