SFS 2013:906 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

130906.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver

1 att bilaga 1 till förordningen (2009:907) om miljö-

ledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Jfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287 vad gäller
förteckningen över myndigheter som hör till Utbildningsdepartementet.

SFS 2013:906

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:906

Bilaga 1

2

Denna bilaga innehåller en förteckning över de myndigheter som enligt 3 §
ska ha ett miljöledningssystem.

Beteckningen ”(F)” efter myndighetens namn innebär att myndigheten får

ha ett sådant förenklat miljöledningssystem som avses i 3 § tredje stycket.

Myndigheter som hör till Socialdepartementet

Arbetsgivarverket
Barnombudsmannen (F)
Boverket
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (F)
Fortifikationsverket
Försäkringskassan
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (F)
Inspektionen för vård och omsorg
Lantmäteriet
Läkemedelsverket
länsstyrelserna
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) (F)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (F)
Pensionsmyndigheten
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering (F)
Statens fastighetsverk
Statens geotekniska institut
Statens institutionsstyrelse
Statens tjänstepensionsverk
Statens va-nämnd (F)
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Myndigheter som hör till Utbildningsdepartementet

Blekinge tekniska högskola
Centrala studiestödsnämnden
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan (F)
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad

2 Senaste lydelse 2013:423. Ändringen innebär bl.a. att Smittskyddsinstitutet och Sta-
tens folkhälsoinstitut tagits bort ur förteckningen över myndigheter som hör till Social-
departementet samt att Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och
Stockholms dramatiska högskola tagits bort ur förteckningen över myndigheter som
hör till Utbildningsdepartementet.

background image

3

SFS 2013:906

Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Institutet för rymdfysik
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack
Kungl. biblioteket
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (F)
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Myndigheten för yrkeshögskolan (F)
Mälardalens högskola
Polarforskningssekretariatet
Rymdstyrelsen
Sameskolstyrelsen (F)
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Stockholms konstnärliga högskola (F)
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Ungdomsstyrelsen
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Uppsala universitet
Vetenskapsrådet (F)
Örebro universitet
Överklagandenämnden för studiestöd (F)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013