SFS 2013:908 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

130908.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i luftfartsförordningen (2010:770);

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 3 § luftfartsförordningen (2010:770) ska

ha följande lydelse.

8 kap.

3 §

Det får inte kastas eller släppas ut föremål från ett luftfartyg, om det kan

medföra skador, sjukdomar eller olägenheter för människors hälsa. Transport-
styrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om detta.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vad som ska iakttas för att

skador genom buller och liknande störningar från luftfartyg ska undvikas eller
begränsas. När det behövs ska Transportstyrelsen samråda med Folkhälso-
myndigheten.

Föreskrifter om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg

finns i 14 kap. 18 § andra stycket miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:908

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013