SFS 2013:909 Förordning om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

130909.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EMIPCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EMIPCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EMIPCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:EMIPCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:EMIPCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EMIPCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EMIPCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EMIPCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EMIPCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EMIPCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:EMIPCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:EMIPCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EMIPCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i alkoholf�rordningen (2010:1636);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2, 4 och 710 �� alkoholf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2010:1636) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En l�nsstyrelse ska p� beg�ran av Folkh�lsomyndigheten l�mna det bi-</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">tr�de som beh�vs vid handl�ggningen av �renden och vid tillsyn enligt alko-<br/>hollagen (2010:1622).</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen ska underr�tta Folkh�lsomyndigheten om f�rh�llanden som</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�r av betydelse f�r Folkh�lsomyndighetens tillsyn.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:435px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Folkh�lsomyndigheten f�r meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vilka uppgifter som ska finnas i en anm�lan enligt 5 kap. 5 � samt 8 kap.</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">3, 4, 6 eller 7 � alkohollagen (2010:1622),</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. kunskapsprov f�r erh�llande av serveringstillst�nd samt om undantag</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�n skyldigheten att avl�gga s�dant prov enligt 8 kap. 12 � alkohollagen,</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. vilka uppgifter som tillst�ndshavare och andra som bedriver verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">med st�d av alkohollagen ska l�mna f�r att myndigheten ska kunna bedriva<br/>tillsyn enligt 9 kap. 1 � alkohollagen,</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. vilka uppgifter som ska finnas i ett bevis om tillst�nd som en kommun</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">har meddelat enligt 9 kap. 7 � alkohollagen,</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. vilka uppgifter som tillst�ndshavare och andra som bedriver verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">med st�d av alkohollagen �r skyldiga att l�mna f�r att myndigheten ska kunna<br/>f�ra statistik enligt 9 kap. 14 � alkohollagen,</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. anlitande av kontrollbolag vid handel med teknisk sprit (6 kap. 10 � 2</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">alkohollagen),</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. denaturering av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i vilka fall</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">denaturering f�r underl�tas (6 kap. 10 � 3 alkohollagen), och</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. handel i �vrigt med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat som beh�vs</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till skydd f�r liv och h�lsa (6 kap. 10 � 4 alkohollagen).</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Folkh�lsomyndigheten f�r, i andra fall �n de som anges i 9 kap. 1 och 3 ��</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">l�kemedelsf�rordningen (2006:272), meddela f�reskrifter om vem som ut-<br/>�ver vad som anges i 6 kap. 5 � alkohollagen har r�tt att k�pa teknisk sprit<br/>(6 kap. 10 � 1 alkohollagen).</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:853px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Folkh�lsomyndigheten ska p� l�mpligt s�tt underr�tta ber�rda l�nssty-</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">relser, kommuner och polismyndigheter om beslut som Folkh�lsomyndighe-<br/>ten har fattat i �renden enligt alkohollagen (2010:1622).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:909</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:909</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en allm�n domstol har funnit n�gon skyldig till brott mot 11 kap. 1,</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 eller 5 � alkohollagen (2010:1622) ska, n�r domen vunnit laga kraft, en ko-<br/>pia av domen snarast s�ndas till Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Allm�n f�rvaltningsdomstols dom eller slutliga beslut i m�l avseende alko-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">hollagen ska, n�r domen eller beslutet vunnit laga kraft, s�ndas till Folkh�lso-<br/>myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatteverket ska underr�tta Folkh�lsomyndigheten om beslut om god-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">k�nnande eller �terkallelse av godk�nnande som avses i</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. 2 </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">kap. 1 � f�rsta stycket eller 3 � f�rsta stycket alkohollagen</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">(2010:1622),</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">2. 4 kap. 1 � f�rsta stycket alkohollagen, och<br/>3. 6 kap. 2 � alkohollagen.<br/>En underr�ttelse enligt f�rsta stycket ska inneh�lla uppgifter om vilken</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamhet som den som har ans�kt om godk�nnande avser att bedriva.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Konsumentverket ska underr�tta Folkh�lsomyndigheten om beslut av</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">st�rre vikt som avser de s�rskilda best�mmelserna f�r marknadsf�ring av al-<br/>koholdrycker i 7 kap. alkohollagen (2010:1622).</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i alkoholf�rordningen (2010:1636);

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 2, 4 och 710 �� alkoholf�rordningen

(2010:1636) ska ha f�ljande lydelse.

2 �

En l�nsstyrelse ska p� beg�ran av Folkh�lsomyndigheten l�mna det bi-

tr�de som beh�vs vid handl�ggningen av �renden och vid tillsyn enligt alko-
hollagen (2010:1622).

L�nsstyrelsen ska underr�tta Folkh�lsomyndigheten om f�rh�llanden som

�r av betydelse f�r Folkh�lsomyndighetens tillsyn.

4 �

Folkh�lsomyndigheten f�r meddela f�reskrifter om

1. vilka uppgifter som ska finnas i en anm�lan enligt 5 kap. 5 � samt 8 kap.

3, 4, 6 eller 7 � alkohollagen (2010:1622),

2. kunskapsprov f�r erh�llande av serveringstillst�nd samt om undantag

fr�n skyldigheten att avl�gga s�dant prov enligt 8 kap. 12 � alkohollagen,

3. vilka uppgifter som tillst�ndshavare och andra som bedriver verksamhet

med st�d av alkohollagen ska l�mna f�r att myndigheten ska kunna bedriva
tillsyn enligt 9 kap. 1 � alkohollagen,

4. vilka uppgifter som ska finnas i ett bevis om tillst�nd som en kommun

har meddelat enligt 9 kap. 7 � alkohollagen,

5. vilka uppgifter som tillst�ndshavare och andra som bedriver verksamhet

med st�d av alkohollagen �r skyldiga att l�mna f�r att myndigheten ska kunna
f�ra statistik enligt 9 kap. 14 � alkohollagen,

6. anlitande av kontrollbolag vid handel med teknisk sprit (6 kap. 10 � 2

alkohollagen),

7. denaturering av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i vilka fall

denaturering f�r underl�tas (6 kap. 10 � 3 alkohollagen), och

8. handel i �vrigt med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat som beh�vs

till skydd f�r liv och h�lsa (6 kap. 10 � 4 alkohollagen).

Folkh�lsomyndigheten f�r, i andra fall �n de som anges i 9 kap. 1 och 3 ��

l�kemedelsf�rordningen (2006:272), meddela f�reskrifter om vem som ut-
�ver vad som anges i 6 kap. 5 � alkohollagen har r�tt att k�pa teknisk sprit
(6 kap. 10 � 1 alkohollagen).

7 �

Folkh�lsomyndigheten ska p� l�mpligt s�tt underr�tta ber�rda l�nssty-

relser, kommuner och polismyndigheter om beslut som Folkh�lsomyndighe-
ten har fattat i �renden enligt alkohollagen (2010:1622).

SFS 2013:909

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:909

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

8 �

Om en allm�n domstol har funnit n�gon skyldig till brott mot 11 kap. 1,

4 eller 5 � alkohollagen (2010:1622) ska, n�r domen vunnit laga kraft, en ko-
pia av domen snarast s�ndas till Skatteverket.

Allm�n f�rvaltningsdomstols dom eller slutliga beslut i m�l avseende alko-

hollagen ska, n�r domen eller beslutet vunnit laga kraft, s�ndas till Folkh�lso-
myndigheten.

9 �

Skatteverket ska underr�tta Folkh�lsomyndigheten om beslut om god-

k�nnande eller �terkallelse av godk�nnande som avses i

1. 2

kap. 1 � f�rsta stycket eller 3 � f�rsta stycket alkohollagen

(2010:1622),

2. 4 kap. 1 � f�rsta stycket alkohollagen, och
3. 6 kap. 2 � alkohollagen.
En underr�ttelse enligt f�rsta stycket ska inneh�lla uppgifter om vilken

verksamhet som den som har ans�kt om godk�nnande avser att bedriva.

10 �

Konsumentverket ska underr�tta Folkh�lsomyndigheten om beslut av

st�rre vikt som avser de s�rskilda best�mmelserna f�r marknadsf�ring av al-
koholdrycker i 7 kap. alkohollagen (2010:1622).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;