SFS 2013:909 Förordning om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

130909.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i alkoholförordningen (2010:1636);

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 2, 4 och 7�10 §§ alkoholförordningen

(2010:1636) ska ha följande lydelse.

2 §

En länsstyrelse ska på begäran av Folkhälsomyndigheten lämna det bi-

träde som behövs vid handläggningen av ärenden och vid tillsyn enligt alko-
hollagen (2010:1622).

Länsstyrelsen ska underrätta Folkhälsomyndigheten om förhållanden som

är av betydelse för Folkhälsomyndighetens tillsyn.

4 §

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som ska finnas i en anmälan enligt 5 kap. 5 § samt 8 kap.

3, 4, 6 eller 7 § alkohollagen (2010:1622),

2. kunskapsprov för erhållande av serveringstillstånd samt om undantag

från skyldigheten att avlägga sådant prov enligt 8 kap. 12 § alkohollagen,

3. vilka uppgifter som tillståndshavare och andra som bedriver verksamhet

med stöd av alkohollagen ska lämna för att myndigheten ska kunna bedriva
tillsyn enligt 9 kap. 1 § alkohollagen,

4. vilka uppgifter som ska finnas i ett bevis om tillstånd som en kommun

har meddelat enligt 9 kap. 7 § alkohollagen,

5. vilka uppgifter som tillståndshavare och andra som bedriver verksamhet

med stöd av alkohollagen är skyldiga att lämna för att myndigheten ska kunna
föra statistik enligt 9 kap. 14 § alkohollagen,

6. anlitande av kontrollbolag vid handel med teknisk sprit (6 kap. 10 § 2

alkohollagen),

7. denaturering av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i vilka fall

denaturering får underlåtas (6 kap. 10 § 3 alkohollagen), och

8. handel i övrigt med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat som behövs

till skydd för liv och hälsa (6 kap. 10 § 4 alkohollagen).

Folkhälsomyndigheten får, i andra fall än de som anges i 9 kap. 1 och 3 §§

läkemedelsförordningen (2006:272), meddela föreskrifter om vem som ut-
över vad som anges i 6 kap. 5 § alkohollagen har rätt att köpa teknisk sprit
(6 kap. 10 § 1 alkohollagen).

7 §

Folkhälsomyndigheten ska på lämpligt sätt underrätta berörda länssty-

relser, kommuner och polismyndigheter om beslut som Folkhälsomyndighe-
ten har fattat i ärenden enligt alkohollagen (2010:1622).

SFS 2013:909

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:909

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

8 §

Om en allmän domstol har funnit någon skyldig till brott mot 11 kap. 1,

4 eller 5 § alkohollagen (2010:1622) ska, när domen vunnit laga kraft, en ko-
pia av domen snarast sändas till Skatteverket.

Allmän förvaltningsdomstols dom eller slutliga beslut i mål avseende alko-

hollagen ska, när domen eller beslutet vunnit laga kraft, sändas till Folkhälso-
myndigheten.

9 §

Skatteverket ska underrätta Folkhälsomyndigheten om beslut om god-

kännande eller återkallelse av godkännande som avses i

1. 2

kap. 1 § första stycket eller 3 § första stycket alkohollagen

(2010:1622),

2. 4 kap. 1 § första stycket alkohollagen, och
3. 6 kap. 2 § alkohollagen.
En underrättelse enligt första stycket ska innehålla uppgifter om vilken

verksamhet som den som har ansökt om godkännande avser att bedriva.

10 §

Konsumentverket ska underrätta Folkhälsomyndigheten om beslut av

större vikt som avser de särskilda bestämmelserna för marknadsföring av al-
koholdrycker i 7 kap. alkohollagen (2010:1622).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)