SFS 2013:910 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

130910.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13)
dels att 3 kap. 1, 11 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 4 a §, av föl-

jande lydelse.

3 kap.

1 §

En tillsynsvägledande myndighet som avses i någon av 2, 3, 4, 4 a, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 eller 16 §, ska inom sitt vägledningsområde ge till-
synsvägledning i fråga om tillämpningen av miljöbalken, föreskrifter medde-
lade med stöd av miljöbalken och EU-förordningar.

Tillsynsvägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning och sam-

verkan i frågor om tillsynsvägledning.

Tillsynsvägledande myndigheter på statlig central nivå ska inom sitt väg-

ledningsområde särskilt ge stöd till länsstyrelsernas tillsynsvägledning till
kommunerna.

4 a §

Folkhälsomyndigheten ska ge tillsynsvägledning i frågor om

1. hälsoskydd i bostäder och lokaler m.m. enligt 9 kap. miljöbalken,
2. smittskydd och övrigt hälsoskydd av hygienisk eller medicinsk karaktär,

med undantag för frågor som omfattas av Socialstyrelsens vägledningsom-
råde enligt 11 § 1, och

3. tillämpningen av 14 kap. miljöbalken, om frågorna omfattas av beslut

som Folkhälsomyndigheten har meddelat enligt förordningen (2000:338) om
biocidprodukter eller förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel.

11 §

1

Socialstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i frågor om

1. smittskydd och övrigt hälsoskydd av hygienisk eller medicinsk karaktär

som rör yrkesmässig hygienisk verksamhet, och

2. tillämpningen av 15 kap. miljöbalken, om frågorna avser hanteringen av

sådant avfall som i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) beskrivs som
avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande
av sjukdomar hos människor

a) där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av

smittofara (avfallstyp 18 01 03*),

1 Senaste lydelse 2011:1008.

SFS 2013:910

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:910

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

b) i form av kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

(avfallstyp 18 01 06*),

c) i form av cytotoxiska läkemedel och cytostatika (avfallstyp 18 01 08*),

eller

d) som utgörs av amalgam från tandvård (avfallstyp 18 01 10*).

17 §

2

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektio-

nen, Statens jordbruksverk, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna ska ha
planer för tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period om tre år. Pla-
nerna ska ses över vid behov och minst en gång varje år.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Bestämmelsen i 3 kap. 4 a § 3 i sin nya lydelse gäller även för frågor

som omfattas av beslut som Socialstyrelsen har meddelat enligt förordningen
(2000:338) om biocidprodukter före den 1 januari 2014.

3. Folkhälsomyndigheten ska i de frågor som omfattas av myndighetens

tillsynsvägledningsansvar fullgöra de uppgifter som anges i 1 kap. 21 § även i
de fall Socialstyrelsen som operativ tillsynsmyndighet enligt 2 kap. 3 § före
ikraftträdandet enligt 1 kap. 18 och 19 §§ har överlåtit åt en kommunal nämnd
att utöva den operativa tillsynen.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

2 Senaste lydelse 2011:642.