SFS 2013:911 Förordning om ändring i förordningen (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

130911.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:133) om
förstörande av vissa hälsofarliga
missbrukssubstanser;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (2011:133) om förstö-

rande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser ska ha följande lydelse.

2 §

Åklagaren ska underrätta Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket

om beslut enligt följande bestämmelser i lagen (2011:111) om förstörande av
vissa hälsofarliga missbrukssubstanser:

– 10 § om att inte fastställa ett beslut om omhändertagande, och
– 11 § om att förstöra en substans.

4 §

Om en domstol meddelar dom eller beslut om omhändertagande eller

förstörande enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga
missbrukssubstanser, ska en kopia av dom eller beslut som vunnit laga kraft
sändas till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:911

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;