SFS 2013:912 Förordning om ändring i förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet

130912.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:703) om
leksakers säkerhet;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2011:703) om leksakers sä-

kerhet ska ha följande lydelse.

4 §

Konsumentverket får meddela föreskrifter om särskilda säkerhetskrav

för leksaker i fråga om fysikaliska och mekaniska egenskaper, hygien samt
radioaktivitet och annan strålning.

Innan föreskrifter om hygien meddelas ska Folkhälsomyndigheten höras.
Innan föreskrifter om radioaktivitet och annan strålning meddelas ska

Strålsäkerhetsmyndigheten höras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:912

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013