SFS 2013:913 Förordning om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

130913.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s
förordningar om pris- och marknadsreglering av
jordbruksprodukter;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 9, 11�13, 15 och 16 §§ förordningen (2011:926)

om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter
ska ha följande lydelse.

9 §

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn och annan kontroll över

1. hanteringen av sådan vinetanol som är avsedd att användas för tekniskt,

industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål,

2. de uppgifter om avsättning samt om produktion och befintliga lager hos

etanolproducenter som ska lämnas enligt artikel 3 och artikel 4 i kommissio-
nens förordning (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa till-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande
av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruks-
produkter, och

3. de åtgärder som anges i kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av

den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklaratio-
nerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedoku-
menten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vin-
sektorn.

11 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. hur sådan tillsyn och annan kontroll som avses i 8 § andra stycket och

9 § ska bedrivas,

2. att de som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt EU:s förordningar

om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter ska föra anteckningar
om mottaget stöd och betalda avgifter, och

3. att sådana anteckningar som avses i 2 och andra handlingar av betydelse

för kontroll av mottaget stöd och betalda avgifter ska bevaras under en viss
tid, dock inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Jordbruksverket får dock inte meddela sådana föreskrifter som avses i 12 §.
Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter om tillsyn och annan kontroll

med stöd av första stycket 1 ska det inhämta ett yttrande från

1. Tullverket, om föreskrifterna avser Tullverkets tillsyn eller kontroll, och
2. Folkhälsomyndigheten, om föreskrifterna avser Folkhälsomyndighetens

tillsyn eller kontroll.

SFS 2013:913

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:913

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

12 §

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. att den som hanterar vinetanol som används för tekniskt, industriellt,

medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål ska utöva kontroll av
verksamheten och om hur kontrollen ska utövas, och

2. hantering av sådana följedokument, sådana register och sådana lager-

och produktionsdeklarationer som avses i 9 § 3.

13 §

Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter

om avgifter för tillsynen.

15 §

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana vinprodukter

som avses i bilaga 1, del XII, till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 att
lämna uppgifter om

a) produktion, inköp, försäljning, import och export, och
b) andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av den förordningen,

samt

2. skyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana produkter

som avses i artikel 3 och artikel 4 i kommissionens förordning (EG)
nr 2336/2003 att lämna uppgifter om avsättning samt om produktion och be-
fintliga lager hos etanolproducenter.

Innan Folkhälsomyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av första

stycket ska myndigheten inhämta ett yttrande från Jordbruksverket.

16 §

Folkhälsomyndigheten ska till Jordbruksverket lämna de uppgifter

som avses i 15 § och som behövs för att Jordbruksverket ska kunna fullgöra
sina uppgifter enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av
jordbruksprodukter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)