SFS 2013:913 Förordning om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

130913.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FANNEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FANNEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FANNEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:FANNEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:FANNEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FANNEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FANNEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FANNEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FANNEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FANNEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FANNEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FANNEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FANNEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2011:926) om EU:s <br/>f�rordningar om pris- och marknadsreglering av <br/>jordbruksprodukter;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 9, 1113, 15 och 16 �� f�rordningen (2011:926)</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">om EU:s f�rordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter<br/>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Folkh�lsomyndigheten ut�var tillsyn och annan kontroll �ver</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. hanteringen av s�dan vinetanol som �r avsedd att anv�ndas f�r tekniskt,</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat �ndam�l,</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. de uppgifter om avs�ttning samt om produktion och befintliga lager hos</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">etanolproducenter som ska l�mnas enligt artikel 3 och artikel 4 i kommissio-<br/>nens f�rordning (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa till-<br/>l�mpningsf�reskrifter f�r r�dets f�rordning (EG) nr 670/2003 om inr�ttande<br/>av s�rskilda �tg�rder f�r marknaden f�r etanol som framst�llts av jordbruks-<br/>produkter, och</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. de �tg�rder som anges i kommissionens f�rordning (EG) nr 436/2009 av</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">den 26 maj 2009 om till�mpningsf�reskrifter f�r r�dets f�rordning (EG)<br/>nr 479/2008 n�r det g�ller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklaratio-<br/>nerna och framtagningen av uppgifter f�r marknadsuppf�ljning, f�ljedoku-<br/>menten vid transport av produkter och de register som ska f�ras inom vin-<br/>sektorn.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:665px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. hur s�dan tillsyn och annan kontroll som avses i 8 � andra stycket och</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">9 � ska bedrivas,</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. att de som tar emot st�d eller betalar avgifter enligt EU:s f�rordningar</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter ska f�ra anteckningar<br/>om mottaget st�d och betalda avgifter, och</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. att s�dana anteckningar som avses i 2 och andra handlingar av betydelse</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">f�r kontroll av mottaget st�d och betalda avgifter ska bevaras under en viss<br/>tid, dock inte l�ngre �n vad som �r n�dv�ndigt med h�nsyn till �ndam�let.</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">Jordbruksverket f�r dock inte meddela s�dana f�reskrifter som avses i 12 �.<br/>Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter om tillsyn och annan kontroll</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">med st�d av f�rsta stycket 1 ska det inh�mta ett yttrande fr�n</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">1. Tullverket, om f�reskrifterna avser Tullverkets tillsyn eller kontroll, och<br/>2. Folkh�lsomyndigheten, om f�reskrifterna avser Folkh�lsomyndighetens</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tillsyn eller kontroll.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:913</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:913</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Folkh�lsomyndigheten f�r meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. att den som hanterar vinetanol som anv�nds f�r tekniskt, industriellt,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat �ndam�l ska ut�va kontroll av<br/>verksamheten och om hur kontrollen ska ut�vas, och</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. hantering av s�dana f�ljedokument, s�dana register och s�dana lager-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">och produktionsdeklarationer som avses i 9 � 3.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Jordbruksverket och Folkh�lsomyndigheten f�r meddela f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">om avgifter f�r tillsynen.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Folkh�lsomyndigheten f�r meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. skyldighet f�r n�ringsidkare som tar befattning med s�dana vinprodukter</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">som avses i bilaga 1, del XII, till r�dets f�rordning (EG) nr 1234/2007 att<br/>l�mna uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">a) produktion, ink�p, f�rs�ljning, import och export, och<br/>b) andra f�rh�llanden av betydelse f�r till�mpningen av den f�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">samt</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. skyldighet f�r n�ringsidkare som tar befattning med s�dana produkter</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">som avses i artikel 3 och artikel 4 i kommissionens f�rordning (EG)<br/>nr 2336/2003 att l�mna uppgifter om avs�ttning samt om produktion och be-<br/>fintliga lager hos etanolproducenter.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Innan Folkh�lsomyndigheten meddelar f�reskrifter med st�d av f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket ska myndigheten inh�mta ett yttrande fr�n Jordbruksverket.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Folkh�lsomyndigheten ska till Jordbruksverket l�mna de uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">som avses i 15 � och som beh�vs f�r att Jordbruksverket ska kunna fullg�ra<br/>sina uppgifter enligt EU:s f�rordningar om pris- och marknadsreglering av<br/>jordbruksprodukter.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Mats Wiberg<br/>(Landsbygdsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2011:926) om EU:s
f�rordningar om pris- och marknadsreglering av
jordbruksprodukter;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 9, 1113, 15 och 16 �� f�rordningen (2011:926)

om EU:s f�rordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter
ska ha f�ljande lydelse.

9 �

Folkh�lsomyndigheten ut�var tillsyn och annan kontroll �ver

1. hanteringen av s�dan vinetanol som �r avsedd att anv�ndas f�r tekniskt,

industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat �ndam�l,

2. de uppgifter om avs�ttning samt om produktion och befintliga lager hos

etanolproducenter som ska l�mnas enligt artikel 3 och artikel 4 i kommissio-
nens f�rordning (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa till-
l�mpningsf�reskrifter f�r r�dets f�rordning (EG) nr 670/2003 om inr�ttande
av s�rskilda �tg�rder f�r marknaden f�r etanol som framst�llts av jordbruks-
produkter, och

3. de �tg�rder som anges i kommissionens f�rordning (EG) nr 436/2009 av

den 26 maj 2009 om till�mpningsf�reskrifter f�r r�dets f�rordning (EG)
nr 479/2008 n�r det g�ller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklaratio-
nerna och framtagningen av uppgifter f�r marknadsuppf�ljning, f�ljedoku-
menten vid transport av produkter och de register som ska f�ras inom vin-
sektorn.

11 �

Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om

1. hur s�dan tillsyn och annan kontroll som avses i 8 � andra stycket och

9 � ska bedrivas,

2. att de som tar emot st�d eller betalar avgifter enligt EU:s f�rordningar

om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter ska f�ra anteckningar
om mottaget st�d och betalda avgifter, och

3. att s�dana anteckningar som avses i 2 och andra handlingar av betydelse

f�r kontroll av mottaget st�d och betalda avgifter ska bevaras under en viss
tid, dock inte l�ngre �n vad som �r n�dv�ndigt med h�nsyn till �ndam�let.

Jordbruksverket f�r dock inte meddela s�dana f�reskrifter som avses i 12 �.
Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter om tillsyn och annan kontroll

med st�d av f�rsta stycket 1 ska det inh�mta ett yttrande fr�n

1. Tullverket, om f�reskrifterna avser Tullverkets tillsyn eller kontroll, och
2. Folkh�lsomyndigheten, om f�reskrifterna avser Folkh�lsomyndighetens

tillsyn eller kontroll.

SFS 2013:913

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:913

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

12 �

Folkh�lsomyndigheten f�r meddela f�reskrifter om

1. att den som hanterar vinetanol som anv�nds f�r tekniskt, industriellt,

medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat �ndam�l ska ut�va kontroll av
verksamheten och om hur kontrollen ska ut�vas, och

2. hantering av s�dana f�ljedokument, s�dana register och s�dana lager-

och produktionsdeklarationer som avses i 9 � 3.

13 �

Jordbruksverket och Folkh�lsomyndigheten f�r meddela f�reskrifter

om avgifter f�r tillsynen.

15 �

Folkh�lsomyndigheten f�r meddela f�reskrifter om

1. skyldighet f�r n�ringsidkare som tar befattning med s�dana vinprodukter

som avses i bilaga 1, del XII, till r�dets f�rordning (EG) nr 1234/2007 att
l�mna uppgifter om

a) produktion, ink�p, f�rs�ljning, import och export, och
b) andra f�rh�llanden av betydelse f�r till�mpningen av den f�rordningen,

samt

2. skyldighet f�r n�ringsidkare som tar befattning med s�dana produkter

som avses i artikel 3 och artikel 4 i kommissionens f�rordning (EG)
nr 2336/2003 att l�mna uppgifter om avs�ttning samt om produktion och be-
fintliga lager hos etanolproducenter.

Innan Folkh�lsomyndigheten meddelar f�reskrifter med st�d av f�rsta

stycket ska myndigheten inh�mta ett yttrande fr�n Jordbruksverket.

16 �

Folkh�lsomyndigheten ska till Jordbruksverket l�mna de uppgifter

som avses i 15 � och som beh�vs f�r att Jordbruksverket ska kunna fullg�ra
sina uppgifter enligt EU:s f�rordningar om pris- och marknadsreglering av
jordbruksprodukter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

;