SFS 2013:914 Förordning om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

130914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1062) om
statsbidrag till vissa organisationer inom det
sociala området m.m.;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2011:1062) om statsbidrag

till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

1 ska ha följande ly-

delse.

11 §

Innan Socialstyrelsen beviljar statsbidrag enligt denna förordning ska

myndigheten höra Folkhälsomyndigheten.

Ett beslut om bidrag får avse en tidsperiod om högst ett år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:461.

SFS 2013:914

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013