SFS 2013:915 Förordning om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

130915.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:606) om
samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings-
och tobaksområdet m.m.;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 5�7 §§ förordningen (2012:606) om samordning

inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. ska ha följande
lydelse.

5 §

Länsstyrelserna ska till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa det ar-

bete som samordningsfunktionen har utfört.

I denna rapport ska länsstyrelsen särskilt redovisa regionala behov av stöd

på ANDT-området som samordningsfunktionen har uppmärksammat.

6 §

Länsstyrelserna ska också till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa

hur de har utövat sin tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen
(1993:581). De ska uppge vilka åtgärder de har vidtagit för att övervaka och
stödja den tillsyn kommunerna bedriver enligt alkohollagen och tobakslagen
samt resultatet av detta arbete.

Länsstyrelserna ska vidare redovisa en bedömning av kommunernas tillsyn

inom det område som anges i första stycket.

7 §

Folkhälsomyndigheten får meddela närmare föreskrifter om redovis-

ningens utformning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:915

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013