SFS 2013:916 Förordning om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

130916.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:989) med
instruktion för Naturvårdsverket;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2012:989) med instruktion

för Naturvårdsverket ska ha följande lydelse.

14 §

Tillsyns- och föreskriftsrådet består av företrädare för Folkhälsomyn-

digheten, Generalläkaren, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspek-
tionen, Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk. Dessutom ska det i rådet
finnas två ledamöter som företräder kommunerna och två ledamöter som fö-
reträder länsstyrelserna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:916

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013