SFS 2013:917 Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

130917.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:63) om
bekämpningsmedelsavgifter;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 4 § förordningen (2013:63) om bekämp-

ningsmedelsavgifter ska ha följande lydelse.

10 kap.

4 §

Arbetsmiljöverket, Statens jordbruksverk och Folkhälsomyndigheten

får inom sina ansvarsområden enligt miljötillsynsförordningen (2011:13)
meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ärenden enligt förordningen
(2000:338) om biocidprodukter och förordningen (2006:1010) om växt-
skyddsmedel.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:917

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013