SFS 2013:918 Förordning om ändring i förordningen (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion

130918.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FPCCFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FPCCFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FPCCFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:FPCCFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FPCCGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:FPCCFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FPCCFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FPCCFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FPCCFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FPCCFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FPCCFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FPCCFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FPCCFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FPCCFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2013:666) om <br/>statsbidrag till landsting och vissa kommuner f�r <br/>insatser mot hivinfektion;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4, 11, 13, 15, 1720, 23 och 24 �� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">(2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner f�r insatser mot<br/>hivinfektion ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning avses med</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. <i>preventionsgrupper</i>: s�dana grupper av m�nniskor som, utifr�n vad som</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">�r k�nt genom epidemiologiska data eller annat vetenskapligt underlag, i s�r-<br/>skilt h�g utstr�ckning riskerar att drabbas av hivinfektion eller �verf�ra hivin-<br/>fektion till andra,</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. <i>ans�knings�r</i>: det �r en ans�kan om bidrag l�mnas till Folkh�lsomyndig-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">heten,</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. <i>bidrags�r</i>: det �r som f�ljer p� ans�knings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:544px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om bidrag ska vara skriftlig och ha kommit in till Folk-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">h�lsomyndigheten senast den 1 oktober ans�knings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kan ska vara egenh�ndigt undertecknad av en beh�rig f�retr�dare f�r</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kanden.</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:631px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">S�kanden ska ut�ver vad som framg�r av 11 och 12 �� l�mna de andra</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">handlingar eller uppgifter som Folkh�lsomyndigheten beh�ver f�r att kunna<br/>pr�va ans�kan.</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:700px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Folkh�lsomyndigheten beslutar i �renden om bidrag enligt denna f�r-</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ordning.</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:752px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Bed�mningen av en ans�kan om bidrag ska g�ras med utg�ngspunkt i</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">s�kandens f�rm�ga att uppfylla det eller de m�l som ans�kan avser. Vid be-<br/>slut om bidrag ska Folkh�lsomyndigheten, med utg�ngspunkt i den r�dande<br/>epidemiologiska situationen i landet, prioritera ans�kningar som</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">1. bed�ms ha betydelse f�r smittskyddet i hela landet,<br/>2. bed�ms st�dja det smittskyddsarbete som ett landsting enligt f�rfattning</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�r skyldigt att bedriva,</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. avser insatser som ska genomf�ras i samverkan mellan landsting, mellan</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kommuner eller mellan landsting och kommuner, eller</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:918</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:918</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. avser insatser som ska genomf�ras i samverkan med ideella organisatio-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ner som f�retr�der olika preventionsgrupper.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Folkh�lsomyndigheten beslutar i det enskilda fallet om de villkor som</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ska g�lla f�r bidraget.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">De villkor som g�ller f�r ett bidrag ska framg� av bidragsbeslutet.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">En bidragsmottagare �r skyldig att senast den 1 mars �ret efter bi-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">drags�ret l�mna en redovisning till Folkh�lsomyndigheten. Redovisningen<br/>ska inneh�lla</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. en ekonomisk redovisning,<br/>2. en redog�relse f�r vad medlen anv�nts till, och<br/>3. de resultat som har uppn�tts och hur dessa f�rh�ller sig till insatsernas</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rv�ntade resultat och till de m�l som g�llt f�r bidraget.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Folkh�lsomyndigheten ska senast den 31 maj varje �r l�mna en samlad</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ekonomisk redovisning till regeringen. Av redovisningen ska det framg�</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. vem som har f�tt bidrag,<br/>2. hur stort bidrag som har betalats ut till varje bidragsmottagare,<br/>3. vilka villkor som har g�llt f�r vart och ett av bidragen,<br/>4. exempel p� vilka typer av insatser som vidtas och p� verksamheter som</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">bed�ms fungera s�rskilt v�l, och</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. en sammanfattande redog�relse f�r statsbidragets anv�ndning i f�rh�l-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">lande till de m�l som anges i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Folkh�lsomyndigheten ska vartannat �r, med b�rjan 2014, vid samma tid</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">�ven l�mna regeringen en bed�mning av statsbidragets effekter i f�rh�llande<br/>till de m�l som anges i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en bidragsmottagare �r �terbetalningsskyldig enligt 22 � 24, ska</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Folkh�lsomyndigheten besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka bidraget.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En bidragsmottagare ska utan s�rskild anmaning �terbetala bidragsmedel</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">som inte har utnyttjats. S�dan �terbetalning ska ske senast den 1 mars �ret ef-<br/>ter bidrags�ret.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Folkh�lsomyndighetens beslut enligt denna f�rordning f�r inte �ver-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">klagas.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.<br/>2. F�r ans�kningar som har kommit in till Smittskyddsinstitutet f�re ikraft-</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tr�dandet g�ller 4 � 2 och 11 � i sin �ldre lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2013:666) om
statsbidrag till landsting och vissa kommuner f�r
insatser mot hivinfektion;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 4, 11, 13, 15, 1720, 23 och 24 �� f�rordningen

(2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner f�r insatser mot
hivinfektion ska ha f�ljande lydelse.

4 �

I denna f�rordning avses med

1. preventionsgrupper: s�dana grupper av m�nniskor som, utifr�n vad som

�r k�nt genom epidemiologiska data eller annat vetenskapligt underlag, i s�r-
skilt h�g utstr�ckning riskerar att drabbas av hivinfektion eller �verf�ra hivin-
fektion till andra,

2. ans�knings�r: det �r en ans�kan om bidrag l�mnas till Folkh�lsomyndig-

heten,

3. bidrags�r: det �r som f�ljer p� ans�knings�ret.

11 �

En ans�kan om bidrag ska vara skriftlig och ha kommit in till Folk-

h�lsomyndigheten senast den 1 oktober ans�knings�ret.

Ans�kan ska vara egenh�ndigt undertecknad av en beh�rig f�retr�dare f�r

s�kanden.

13 �

S�kanden ska ut�ver vad som framg�r av 11 och 12 �� l�mna de andra

handlingar eller uppgifter som Folkh�lsomyndigheten beh�ver f�r att kunna
pr�va ans�kan.

15 �

Folkh�lsomyndigheten beslutar i �renden om bidrag enligt denna f�r-

ordning.

17 �

Bed�mningen av en ans�kan om bidrag ska g�ras med utg�ngspunkt i

s�kandens f�rm�ga att uppfylla det eller de m�l som ans�kan avser. Vid be-
slut om bidrag ska Folkh�lsomyndigheten, med utg�ngspunkt i den r�dande
epidemiologiska situationen i landet, prioritera ans�kningar som

1. bed�ms ha betydelse f�r smittskyddet i hela landet,
2. bed�ms st�dja det smittskyddsarbete som ett landsting enligt f�rfattning

�r skyldigt att bedriva,

3. avser insatser som ska genomf�ras i samverkan mellan landsting, mellan

kommuner eller mellan landsting och kommuner, eller

SFS 2013:918

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:918

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4. avser insatser som ska genomf�ras i samverkan med ideella organisatio-

ner som f�retr�der olika preventionsgrupper.

18 �

Folkh�lsomyndigheten beslutar i det enskilda fallet om de villkor som

ska g�lla f�r bidraget.

De villkor som g�ller f�r ett bidrag ska framg� av bidragsbeslutet.

19 �

En bidragsmottagare �r skyldig att senast den 1 mars �ret efter bi-

drags�ret l�mna en redovisning till Folkh�lsomyndigheten. Redovisningen
ska inneh�lla

1. en ekonomisk redovisning,
2. en redog�relse f�r vad medlen anv�nts till, och
3. de resultat som har uppn�tts och hur dessa f�rh�ller sig till insatsernas

f�rv�ntade resultat och till de m�l som g�llt f�r bidraget.

20 �

Folkh�lsomyndigheten ska senast den 31 maj varje �r l�mna en samlad

ekonomisk redovisning till regeringen. Av redovisningen ska det framg�

1. vem som har f�tt bidrag,
2. hur stort bidrag som har betalats ut till varje bidragsmottagare,
3. vilka villkor som har g�llt f�r vart och ett av bidragen,
4. exempel p� vilka typer av insatser som vidtas och p� verksamheter som

bed�ms fungera s�rskilt v�l, och

5. en sammanfattande redog�relse f�r statsbidragets anv�ndning i f�rh�l-

lande till de m�l som anges i 2 �.

Folkh�lsomyndigheten ska vartannat �r, med b�rjan 2014, vid samma tid

�ven l�mna regeringen en bed�mning av statsbidragets effekter i f�rh�llande
till de m�l som anges i 2 �.

23 �

Om en bidragsmottagare �r �terbetalningsskyldig enligt 22 � 24, ska

Folkh�lsomyndigheten besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka bidraget.

En bidragsmottagare ska utan s�rskild anmaning �terbetala bidragsmedel

som inte har utnyttjats. S�dan �terbetalning ska ske senast den 1 mars �ret ef-
ter bidrags�ret.

24 �

Folkh�lsomyndighetens beslut enligt denna f�rordning f�r inte �ver-

klagas.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.
2. F�r ans�kningar som har kommit in till Smittskyddsinstitutet f�re ikraft-

tr�dandet g�ller 4 � 2 och 11 � i sin �ldre lydelse.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;