SFS 2013:918 Förordning om ändring i förordningen (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion

130918.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:666) om
statsbidrag till landsting och vissa kommuner för
insatser mot hivinfektion;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 4, 11, 13, 15, 17�20, 23 och 24 §§ förordningen

(2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot
hivinfektion ska ha följande lydelse.

4 §

I denna förordning avses med

1. preventionsgrupper: sådana grupper av människor som, utifrån vad som

är känt genom epidemiologiska data eller annat vetenskapligt underlag, i sär-
skilt hög utsträckning riskerar att drabbas av hivinfektion eller överföra hivin-
fektion till andra,

2. ansökningsår: det år en ansökan om bidrag lämnas till Folkhälsomyndig-

heten,

3. bidragsår: det år som följer på ansökningsåret.

11 §

En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ha kommit in till Folk-

hälsomyndigheten senast den 1 oktober ansökningsåret.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för

sökanden.

13 §

Sökanden ska utöver vad som framgår av 11 och 12 §§ lämna de andra

handlingar eller uppgifter som Folkhälsomyndigheten behöver för att kunna
pröva ansökan.

15 §

Folkhälsomyndigheten beslutar i ärenden om bidrag enligt denna för-

ordning.

17 §

Bedömningen av en ansökan om bidrag ska göras med utgångspunkt i

sökandens förmåga att uppfylla det eller de mål som ansökan avser. Vid be-
slut om bidrag ska Folkhälsomyndigheten, med utgångspunkt i den rådande
epidemiologiska situationen i landet, prioritera ansökningar som

1. bedöms ha betydelse för smittskyddet i hela landet,
2. bedöms stödja det smittskyddsarbete som ett landsting enligt författning

är skyldigt att bedriva,

3. avser insatser som ska genomföras i samverkan mellan landsting, mellan

kommuner eller mellan landsting och kommuner, eller

SFS 2013:918

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:918

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4. avser insatser som ska genomföras i samverkan med ideella organisatio-

ner som företräder olika preventionsgrupper.

18 §

Folkhälsomyndigheten beslutar i det enskilda fallet om de villkor som

ska gälla för bidraget.

De villkor som gäller för ett bidrag ska framgå av bidragsbeslutet.

19 §

En bidragsmottagare är skyldig att senast den 1 mars året efter bi-

dragsåret lämna en redovisning till Folkhälsomyndigheten. Redovisningen
ska innehålla

1. en ekonomisk redovisning,
2. en redogörelse för vad medlen använts till, och
3. de resultat som har uppnåtts och hur dessa förhåller sig till insatsernas

förväntade resultat och till de mål som gällt för bidraget.

20 §

Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 maj varje år lämna en samlad

ekonomisk redovisning till regeringen. Av redovisningen ska det framgå

1. vem som har fått bidrag,
2. hur stort bidrag som har betalats ut till varje bidragsmottagare,
3. vilka villkor som har gällt för vart och ett av bidragen,
4. exempel på vilka typer av insatser som vidtas och på verksamheter som

bedöms fungera särskilt väl, och

5. en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning i förhål-

lande till de mål som anges i 2 §.

Folkhälsomyndigheten ska vartannat år, med början 2014, vid samma tid

även lämna regeringen en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande
till de mål som anges i 2 §.

23 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 22 § 2�4, ska

Folkhälsomyndigheten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

En bidragsmottagare ska utan särskild anmaning återbetala bidragsmedel

som inte har utnyttjats. Sådan återbetalning ska ske senast den 1 mars året ef-
ter bidragsåret.

24 §

Folkhälsomyndighetens beslut enligt denna förordning får inte över-

klagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. För ansökningar som har kommit in till Smittskyddsinstitutet före ikraft-

trädandet gäller 4 § 2 och 11 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)