SFS 2013:919 Förordning om ändring i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

130919.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1151) om
statsbidrag till organisationer som stödjer dem
som vårdar och hjälper någon närstående;

utfärda den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2011:1151) om statsbidrag till

organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående ska
ha följande lydelse.

4 §

Statsbidraget lämnas i form av ett verksamhetsbidrag och ett grundbi-

drag. Att verksamhetsbidraget även får avse vissa kostnader för administra-
tion av organisationens verksamhet följer av 3 § andra stycket.

Grundbidraget lämnas till organisationer vars huvudsakliga ändamål är att

stödja dem som vårdar eller hjälper någon närstående som avses i 1 §. Grund-
bidraget ska vara ett fast belopp som är lika för alla organisationer. Grundbi-
draget får dock inte lämnas till en organisation som fått motsvarande form av
bidrag med stöd av någon annan författning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första

gången i fråga om statsbidrag för år 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:919

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013