SFS 2013:920 Förordning om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

130920.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:974) om
statsbidrag till trossamfund;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 3 och 12�14 §§ förordningen (1999:974) om

statsbidrag till trossamfund ska ha följande lydelse.

3 §

1

Bidrag får lämnas till följande trossamfund, samverkansorgan och för-

samlingar inom dessa:

1. Anglikanska kyrkan i Sverige,
2. Bibeltrogna Vänner,
3. Danska kyrkan i Sverige,
4. Equmeniakyrkan,
5. Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige,
6. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen,
7. Evangeliska Frikyrkan,
8. Frälsningsarmén,
9. Islamiska samarbetsrådet,
10. Isländska kyrkan i Sverige,
11. Judiska Centralrådet,
12. Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige,
13. Mandeiska Sabeiska samfundet i Sverige,
14. Norska kyrkan i Sverige,
15. Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd,
16. Pingströrelsen,
17. Romersk-Katolska kyrkan i Sverige,
18. Sjundedags Adventistsamfundet,
19. Svenska Alliansmissionen,
20. Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, och
21. Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige.

12 §

Projektbidrag får lämnas till församlingar som behöver bidraget för att

kunna hålla lokaler för religiös verksamhet (lokalbidrag).

Lokalbidrag får lämnas för att
1. skaffa lokaler genom nybyggnad eller köp,
2. bygga om eller rusta upp församlingens lokaler, och
3. anpassa församlingens lokaler till personer med funktionsnedsättning.
Lokalbidrag får inte lämnas för lokaler för vilka statsbidrag betalas enligt

förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

1 Senaste lydelse 2012:825.

SFS 2013:920

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:920

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

13 §

Lokalbidrag för att skaffa, bygga om eller rusta upp en eller flera loka-

ler för en församling får lämnas med högst trettio procent av de kostnader
som kan anses skäliga för åtgärderna, dock högst två miljoner kronor.

14 §

Lokalbidrag för att anpassa en lokal till personer med funktionsned-

sättning får lämnas med belopp som motsvarar kostnaden för åtgärden, dock
högst 200 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)