SFS 2013:921 Förordning om ändring i förordningen (2007:1192) med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund

130921.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1192) med
instruktion för Nämnden för statligt stöd till
trossamfund;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2007:1192) med instruktion

för Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska ha följande lydelse.

8 §

Ledamöter och ersättare i nämnden utses av regeringen efter nominering

av rådet bland företrädare för de trossamfund och de samverkansorgan som
anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Av de
nio ledamöterna nomineras en efter förslag av vardera Equmeniakyrkan, Isla-
miska samarbetsrådet, Judiska Centralrådet, Ortodoxa och österländska kyr-
kors ekumeniska råd, Pingst � fria församlingar i samverkan och Romersk-
Katolska kyrkan i Sverige samt tre efter förslag av övriga trossamfund.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2013:921

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013