SFS 2013:922 Förordning om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

130922.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd till kommuner för inventering av den
fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Syfte och tillämpningsområde

1 §

Enligt denna förordning får statligt stöd, i mån av tillgång på medel, ges

till kommuner för inventeringar av den fysiska tillgängligheten i flerbostads-
husbeståndet i kommunen. Stödet får ges till en kommun som under åren
2014–2015 genomför sådana inventeringar.

Stödets storlek

2 §

Stödet ska uppgå till den beräknade kostnaden för inventeringen. Nivån

på stödet ska anpassas till omfattningen av inventeringen. Stödet får dock inte
överstiga 500 000 kronor per stödmottagare.

Prövning av ett stödärende

3 §

Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en kommun.

4 §

En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 1 augusti

2015.

5 §

Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

1. om vid vilken tidpunkt stödmottagaren ska lämna sådan redovisning som

avses i 7 §, och

2. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stödet

6 §

Den första utbetalningen av stödet görs med 75 procent av det beslutade

stödet till stödmottagaren i samband med att beslut om stöd har fattats av Bo-
verket. Den slutliga utbetalningen görs på begäran av stödmottagaren och ef-
ter det att redovisning enligt 7 § har inkommit till Boverket. En sådan begäran
ska ha kommit in till Boverket senast den 1 november 2015.

SFS 2013:922

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:922

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Redovisning, uppföljning och utvärdering

7 §

När inventeringen har slutförts ska stödmottagaren redovisa vilka resul-

tat som har uppnåtts av inventeringen till Boverket för registerhållning. Av re-
dovisningen ska därutöver framgå hur arbetet med inventeringen har bedrivits
och på vilket sätt kommuninvånarna har fått information om inventeringen. I
redovisningen ska anges vilka kostnader som stödmottagaren har haft för in-
venteringen.

8 §

Boverket ska följa upp och utvärdera stödmottagarnas inventering. Bo-

verket ska senast den 30 juni 2016 redovisa detta i en rapport till regeringen.

9 §

Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs för så-

dan uppföljning och utvärdering som avses i 8 §.

Återbetalning och återkrav

10 §

Stödmottagaren är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att stödet har lämnats på felaktig grund eller med för högt be-
lopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med för

högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. stödet helt eller delvis inte har använts eller inte har använts för det syfte

som anges i 1 §,

4. mottagaren inte har lämnat en redovisning enligt 7 §, eller
5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

11 §

Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 10 §, ska Boverket

besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl
för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

12 §

Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förord-

ning.

Överklagande

13 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än verkets
beslut att inte slutligt utbetala stöd enligt 6 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)