SFS 2013:925 Förordning om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

130925.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KDFIJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KDFIJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KDFIJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KDFIJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:KDFIJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:KDFIJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KDFIJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KDFIJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KDFIJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KDFIJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:KDFIJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:KDFIJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:KDFIMH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:KDFIJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:KDFIJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:KDFIJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KDFIJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:12px;line-height:14px;font-family:KDFIJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;line-height:12px;font-family:KDFIJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2003:615) om <br/>etikpr�vning av forskning som avser m�nniskor;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft13">1 att bilaga 1 till f�rordningen (2003:615) om etik-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">pr�vning av forskning som avser m�nniskor ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Jfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:925</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:925</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga 1</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">I denna bilaga anges geografiska upptagningsomr�den f�r de regionala etik-<br/>pr�vningsn�mnderna. Bilagan anger ocks� upptagningsomr�de med avseende<br/>p� statliga universitet och h�gskolor. F�r universitet och h�gskolor med<br/>n�gon annan huvudman finns best�mmelser i 3 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:180px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Regionala etikpr�vningsn�mnden i Stockholm</b></p> <p style="position:absolute;top:206px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>L�n </i></p> <p style="position:absolute;top:232px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">Stockholms l�n<br/>S�dermanlands l�n </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Universitet och h�gskolor </i></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">Stockholms universitet<br/>Karolinska institutet<br/>Kungl. Tekniska h�gskolan<br/>F�rsvarsh�gskolan<br/>Gymnastik- och idrottsh�gskolan<br/>Konstfack<br/>Kungl. Konsth�gskolan<br/>Kungl. Musikh�gskolan i Stockholm<br/>Stockholms konstn�rliga h�gskola<br/>S�dert�rns h�gskola</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Regionala etikpr�vningsn�mnden i Ume�</b></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">2 Senaste lydelse 2013:138. �ndringen inneb�r bl.a. att Dans- och cirkush�gskolan,<br/>Operah�gskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska h�gskola har tagits bort ur<br/>f�rteckningen.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2003:615) om
etikpr�vning av forskning som avser m�nniskor;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver

1 att bilaga 1 till f�rordningen (2003:615) om etik-

pr�vning av forskning som avser m�nniskor ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287.

SFS 2013:925

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:925

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 1

2

I denna bilaga anges geografiska upptagningsomr�den f�r de regionala etik-
pr�vningsn�mnderna. Bilagan anger ocks� upptagningsomr�de med avseende
p� statliga universitet och h�gskolor. F�r universitet och h�gskolor med
n�gon annan huvudman finns best�mmelser i 3 � andra stycket.

Regionala etikpr�vningsn�mnden i Stockholm

L�n

Stockholms l�n
S�dermanlands l�n

Universitet och h�gskolor

Stockholms universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska h�gskolan
F�rsvarsh�gskolan
Gymnastik- och idrottsh�gskolan
Konstfack
Kungl. Konsth�gskolan
Kungl. Musikh�gskolan i Stockholm
Stockholms konstn�rliga h�gskola
S�dert�rns h�gskola

Regionala etikpr�vningsn�mnden i Ume�

2 Senaste lydelse 2013:138. �ndringen inneb�r bl.a. att Dans- och cirkush�gskolan,
Operah�gskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska h�gskola har tagits bort ur
f�rteckningen.

;