SFS 2013:925 Förordning om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

130925.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:615) om
etikprövning av forskning som avser människor;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver

1 att bilaga 1 till förordningen (2003:615) om etik-

prövning av forskning som avser människor ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287.

SFS 2013:925

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:925

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 1

2

I denna bilaga anges geografiska upptagningsområden för de regionala etik-
prövningsnämnderna. Bilagan anger också upptagningsområde med avseende
på statliga universitet och högskolor. För universitet och högskolor med
någon annan huvudman finns bestämmelser i 3 § andra stycket.

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

Län

Stockholms län
Södermanlands län

Universitet och högskolor

Stockholms universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

2 Senaste lydelse 2013:138. �ndringen innebär bl.a. att Dans- och cirkushögskolan,
Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola har tagits bort ur
förteckningen.