SFS 2013:926 Förordning om ändring i förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

130926.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:520) om
elektorsförsamling vid forskningsråd och
ämnesråd;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver

1 att bilagan till förordningen (2012:520) om elek-

torsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287.

SFS 2013:926

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:926

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

2

Indelning i regioner

I denna bilaga anges de regioner inom vilka beslut att utse elektorer bereds.

Region 4

Stockholms universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola
Handelshögskolan i Stockholm

Region 5

2 Senaste lydelse 2013:140. �ndringen innebär bl.a. att Dans- och cirkushögskolan,
Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola har tagits bort ur
förteckningen.