SFS 2013:926 Förordning om ändring i förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

130926.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KEOICG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KEOICH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KEOICH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KEOICG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:KEOICG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:KEOICG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KEOICH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KEOICG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KEOICG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KEOICG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:KEOICH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:KEOICG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:KEOIGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:KEOICH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:KEOICG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:KEOICG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KEOICG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:12px;line-height:14px;font-family:KEOICG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;line-height:12px;font-family:KEOICG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2012:520) om <br/>elektorsf�rsamling vid forskningsr�d och <br/>�mnesr�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft13">1 att bilagan till f�rordningen (2012:520) om elek-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">torsf�rsamling vid forskningsr�d och �mnesr�d ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Jfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:926</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:926</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Indelning i regioner </b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">I denna bilaga anges de regioner inom vilka beslut att utse elektorer bereds. </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Region 4 </b></p> <p style="position:absolute;top:198px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">Stockholms universitet<br/>Karolinska institutet<br/>Kungl. Tekniska h�gskolan<br/>F�rsvarsh�gskolan<br/>Gymnastik- och idrottsh�gskolan<br/>Konstfack<br/>Kungl. Konsth�gskolan<br/>Kungl. Musikh�gskolan i Stockholm<br/>Stockholms konstn�rliga h�gskola<br/>S�dert�rns h�gskola<br/>Handelsh�gskolan i Stockholm </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Region 5</b></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">2 Senaste lydelse 2013:140. �ndringen inneb�r bl.a. att Dans- och cirkush�gskolan,<br/>Operah�gskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska h�gskola har tagits bort ur<br/>f�rteckningen.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2012:520) om
elektorsf�rsamling vid forskningsr�d och
�mnesr�d;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver

1 att bilagan till f�rordningen (2012:520) om elek-

torsf�rsamling vid forskningsr�d och �mnesr�d ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287.

SFS 2013:926

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:926

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

2

Indelning i regioner

I denna bilaga anges de regioner inom vilka beslut att utse elektorer bereds.

Region 4

Stockholms universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska h�gskolan
F�rsvarsh�gskolan
Gymnastik- och idrottsh�gskolan
Konstfack
Kungl. Konsth�gskolan
Kungl. Musikh�gskolan i Stockholm
Stockholms konstn�rliga h�gskola
S�dert�rns h�gskola
Handelsh�gskolan i Stockholm

Region 5

2 Senaste lydelse 2013:140. �ndringen inneb�r bl.a. att Dans- och cirkush�gskolan,
Operah�gskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska h�gskola har tagits bort ur
f�rteckningen.

;