SFS 2013:928 Förordning om ändring i förordningen (2013:120) om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar

130928.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FHHEBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FHHEBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FHHEBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:FHHEBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:FHHEBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FHHEBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FHHEBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FHHEBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FHHEBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FHHEBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FHHEBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FHHEBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2013:120) om <br/>statsbidrag till kvalitetsh�jande �tg�rder f�r elever <br/>med vissa funktionsneds�ttningar;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1, 2, 8 och 9 �� f�rordningen (2013:120) om</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">statsbidrag till kvalitetsh�jande �tg�rder f�r elever med vissa funktionsned-<br/>s�ttningar ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om statsbidrag f�r</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. kvalitetsh�jande �tg�rder i syfte att �ka m�luppfyllelsen f�r elever i</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">grundskolan, grunds�rskolan och specialskolan som �r d�va eller h�rsel-<br/>skadade eller har en grav spr�kst�rning, och</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ny eller utvidgad h�rselverksamhet i syfte att �ka m�jligheterna att v�lja</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skola f�r elever i dessa skolformer som �r d�va eller h�rselskadade.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag enligt denna f�rordning f�r l�mnas under tiden 20132015.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag l�mnas f�r ett kalender�r (bidrags�r) i s�nder.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna f�rordning ska l�mna</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">den nationella samordnaren den skriftliga redovisning som samordnaren<br/>beg�r.</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:631px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna f�rordning �r</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�terbetalningsskyldig, om </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">har f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp, </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. statsbidraget av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">belopp och mottagaren borde ha insett detta, </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">3. statsbidraget inte har anv�nts f�r det �ndam�l det har beviljats f�r, eller <br/>4. mottagaren inte l�mnar s�dan redovisning som avses i 8 �. <br/>Om den nationella samordnaren bed�mer att det finns sk�l att �verv�ga att</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">en mottagare ska betala tillbaka statsbidrag, ska �rendet �verl�mnas till Kam-<br/>markollegiet, som beslutar i fr�gan. Kammarkollegiet f�r, om det finns s�r-<br/>skilda sk�l, besluta att mottagaren helt eller delvis befrias fr�n �ter-<br/>betalningsskyldighet.</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.<br/>2. Best�mmelserna i 8 och 9 �� i sin nya lydelse ska �ven till�mpas p� bi-</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">drag som har beviljats f�r tid f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:928</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:928</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2013:120) om
statsbidrag till kvalitetsh�jande �tg�rder f�r elever
med vissa funktionsneds�ttningar;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 1, 2, 8 och 9 �� f�rordningen (2013:120) om

statsbidrag till kvalitetsh�jande �tg�rder f�r elever med vissa funktionsned-
s�ttningar ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om statsbidrag f�r

1. kvalitetsh�jande �tg�rder i syfte att �ka m�luppfyllelsen f�r elever i

grundskolan, grunds�rskolan och specialskolan som �r d�va eller h�rsel-
skadade eller har en grav spr�kst�rning, och

2. ny eller utvidgad h�rselverksamhet i syfte att �ka m�jligheterna att v�lja

skola f�r elever i dessa skolformer som �r d�va eller h�rselskadade.

2 �

Statsbidrag enligt denna f�rordning f�r l�mnas under tiden 20132015.

Statsbidrag l�mnas f�r ett kalender�r (bidrags�r) i s�nder.

8 �

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna f�rordning ska l�mna

den nationella samordnaren den skriftliga redovisning som samordnaren
beg�r.

9 �

En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna f�rordning �r

�terbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt

har f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp,

2. statsbidraget av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte har anv�nts f�r det �ndam�l det har beviljats f�r, eller
4. mottagaren inte l�mnar s�dan redovisning som avses i 8 �.
Om den nationella samordnaren bed�mer att det finns sk�l att �verv�ga att

en mottagare ska betala tillbaka statsbidrag, ska �rendet �verl�mnas till Kam-
markollegiet, som beslutar i fr�gan. Kammarkollegiet f�r, om det finns s�r-
skilda sk�l, besluta att mottagaren helt eller delvis befrias fr�n �ter-
betalningsskyldighet.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.
2. Best�mmelserna i 8 och 9 �� i sin nya lydelse ska �ven till�mpas p� bi-

drag som har beviljats f�r tid f�re ikrafttr�dandet.

SFS 2013:928

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:928

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;