SFS 2013:928 Förordning om ändring i förordningen (2013:120) om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar

130928.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:120) om
statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever
med vissa funktionsnedsättningar;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 8 och 9 §§ förordningen (2013:120) om

statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsned-
sättningar ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för

1. kvalitetshöjande åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen för elever i

grundskolan, grundsärskolan och specialskolan som är döva eller hörsel-
skadade eller har en grav språkstörning, och

2. ny eller utvidgad hörselverksamhet i syfte att öka möjligheterna att välja

skola för elever i dessa skolformer som är döva eller hörselskadade.

2 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas under tiden 2013�2015.

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

8 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna

den nationella samordnaren den skriftliga redovisning som samordnaren
begär.

9 §

En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är

återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller
4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 8 §.
Om den nationella samordnaren bedömer att det finns skäl att överväga att

en mottagare ska betala tillbaka statsbidrag, ska ärendet överlämnas till Kam-
markollegiet, som beslutar i frågan. Kammarkollegiet får, om det finns sär-
skilda skäl, besluta att mottagaren helt eller delvis befrias från åter-
betalningsskyldighet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Bestämmelserna i 8 och 9 §§ i sin nya lydelse ska även tillämpas på bi-

drag som har beviljats för tid före ikraftträdandet.

SFS 2013:928

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:928

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)