SFS 2013:929 Förordning om ändring i förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk

130929.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:555) med
instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:555) med instruk-

tion för Statens skolverk

dels att 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande

lydelse.

8 a §

Myndigheten ska bidra till att trygga den nationella kompetensförsörj-

ningen och underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden genom att

1. stimulera anordnandet av lärlingsutbildning på gymnasial nivå, och
2. stödja huvudmän, arbetsgivare och andra aktörer i deras arbete med att

utveckla kvaliteten i gymnasial yrkesutbildning.

9 §

Myndigheten ska informera och sprida kunskap om sitt verksamhetsom-

råde både i och utanför Sverige. I denna uppgift ingår att fungera som ett
nationellt referenscentrum för information om yrkesutbildning i Sverige och i
övriga EU-länder samt länder inom EES-området.

Myndigheten ska också utgöra en sådan nationell referenspunkt för kvali-

tetssäkring inom yrkesutbildningen som medlemsstaterna rekommenderas att
utse i Europarlamentets och rådets rekommendation 2009/C av den 18 juni
2009 om inrättande av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkes-
utbildning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:929

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013