SFS 2013:930 Förordning om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

130930.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:556) med
instruktion för Statens skolinspektion;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:556) med instruk-

tion för Statens skolinspektion

dels att 6 och 17 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå,
dels att rubriken närmast före 5 § ska lyda ”Prövning av ärenden”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:930

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013