SFS 2013:907 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

130907.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EKHGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EKHGKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EKHGKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EKHGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EKHGLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:EKHGKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:EKHGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:EKHGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EKHGKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EKHGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EKHGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EKHGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EKHGKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:EKHGKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:EKHGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:EKHGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:EKHGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EKHGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:EKHGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:EKHGKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EKHGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:EKHGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:1243) med <br/>instruktion f�r Socialstyrelsen;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:1243) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tion f�r Socialstyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 26 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 26 � ska utg�,<br/><i>dels</i> att 1, 3, 6 och 8 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Socialstyrelsen �r f�rvaltningsmyndighet f�r verksamhet som r�r h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">och sjukv�rd och annan medicinsk verksamhet, tandv�rd, smittskydd, social-<br/>tj�nst, st�d och service till vissa funktionshindrade samt fr�gor om alkohol<br/>och missbruksmedel.</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Socialstyrelsen ska verka f�r en god h�lsa och social v�lf�rd samt f�r st�d-</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">insatser, omsorg och v�rd av h�g kvalitet p� lika villkor f�r hela befolk-<br/>ningen.</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:540px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Socialstyrelsen ska</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. verka f�r att h�lso- och sjukv�rden och socialtj�nsten bedrivs enligt ve-</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tenskap och bepr�vad erfarenhet,</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ansvara f�r kunskapsutveckling och kunskapsf�rmedling inom sitt verk-</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samhetsomr�de,</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�lja, analysera och rapportera om h�lsa, h�lso- och sjukv�rd, social-</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tj�nst samt st�d och service till vissa personer med funktionsneds�ttning ge-<br/>nom statistikframst�llning, uppf�ljning, utv�rdering och epidemiologiska stu-<br/>dier,</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�lja forsknings- och utvecklingsarbete av s�rskild betydelse inom sitt</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhetsomr�de och verka f�r att s�dant arbete kommer till st�nd,</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. arbeta med och ge st�d till metodutveckling inom sitt verksamhetsom-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">r�de,</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. fr�mja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete genom</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">forskning, systematisk pr�vning och v�rdering av utfall och effekter av insat-<br/>ser enligt socialtj�nstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om st�d och ser-<br/>vice till vissa funktionshindrade, inbegripet metoder som m�jligg�r f�r barn<br/>med funktionsneds�ttning att ge uttryck f�r sina �sikter n�r s�dana insatser r�r<br/>dem, samt f�rmedla kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer,</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse av 26 � 2012:53.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2012:588.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:907</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:907</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. efter samr�d med Myndigheten f�r internationella adoptionsfr�gor ut-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">arbeta den s�rskilda information som beh�vs f�r bed�mning av ett hems<br/>l�mplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. ansvara f�r Donationsregistret och h�lsodataregister samt f�r att ta fram</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">och utveckla statistik och register inom sitt verksamhetsomr�de,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. ansvara f�r officiell statistik enligt f�rordningen (2001:100) om den offi-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ciella statistiken,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. utforma evidensbaserade riktlinjer f�r �tg�rder inom h�lso- och sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">v�rden samt socialtj�nsten, </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">11. skapa och tillhandah�lla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inom sitt verksamhetsomr�de, och</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">12. efter att ha h�rt Livsmedelsverket utarbeta och sprida objektivt och sak-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ligt informations- och utbildningsmaterial om uppf�dning av sp�dbarn och<br/>sm�barn i enlighet med artikel 15 i kommissionens direktiv 2006/141/EG av<br/>den 22 december 2006 om modersmj�lksers�ttning och tillskottsn�ring och<br/>om �ndring av direktiv 1999/21/EG, �ndrat genom kommissionens f�rordning<br/>(EG) nr 1243/2008.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Socialstyrelsen �r tillsynsv�gledande myndighet i enlighet med vad</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som anges i milj�tillsynsf�rordningen (2011:13).</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Socialstyrelsen ska</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. vaka �ver verksamheterna n�r det g�ller kvalitet och s�kerhet samt den</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">enskildes r�ttigheter,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. samordna de statliga insatserna inom socialtj�nst och h�lso- och sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">v�rd n�r det g�ller barn och ungdom,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. bidra med underlag och expertkunskap f�r det arbete som regeringen be-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">driver nationellt och internationellt,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. vara beh�rig myndighet f�r yrken inom h�lso- och sjukv�rden enligt</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005<br/>om erk�nnande av yrkeskvalifikationer, senast �ndrat genom kommissionens<br/>f�rordning (EU) nr 213/2011,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. inf�r beslut eller andra �tg�rder som r�r barn analysera konsekvenserna</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r barn och d� ta s�rskild h�nsyn till barns b�sta,</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. medverka i totalf�rsvaret och i krisberedskap i enlighet med f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ningen (2006:942) om krisberedskap och h�jd beredskap samt samordna och<br/>�vervaka planl�ggningen av den civila h�lso- och sjukv�rdens, smittskyddets<br/>och socialtj�nstens beredskap,</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">7. samordna, f�lja och utveckla smittskyddet p� nationell niv�,<br/>8. samordna en beredskap mot allvarliga h�lsohot enligt lagen (2006:1570)</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">om internationella hot mot m�nniskors h�lsa,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. fullg�ra de uppgifter som ska utf�ras av en beh�rig h�lsomyndighet en-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ligt Europaparlamentets och r�dets beslut 2119/98/EG av den 24 september<br/>1998 om att bilda ett n�tverk f�r epidemiologisk �vervakning och kontroll av<br/>smittsamma sjukdomar i gemenskapen, senast �ndrat genom Europaparla-<br/>mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 596/2009,</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. fullg�ra de uppgifter som ska utf�ras av ett erk�nt beh�rigt organ enligt</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2011:383.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2013:813.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:907</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">2004 om inr�ttande av ett europeiskt centrum f�r f�rebyggande och kontroll<br/>av sjukdomar,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">11. p� regeringens uppdrag samordna f�rberedelserna f�r f�rs�rjningen</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">med l�kemedel och sjukv�rdsmateriel inf�r h�jd beredskap, f�r att uppr�tt-<br/>h�lla en katastrofmedicinsk beredskap och inf�r allvarliga utbrott av smitt-<br/>samma sjukdomar,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">12. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar �ver �r</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">kostnadseffektiva och enkla f�r medborgare och f�retag,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32">13. pr�va fr�gor om statsbidrag,<br/>14. bidra till genomf�randet av Sveriges politik f�r global utveckling,<br/>15. vara sammanh�llande myndighet i fr�ga om 2002 �rs nordiska h�lsobe-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">redskapsavtal och verka f�r att intentionerna i avtalet genomf�rs,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">16. vara nationell kontaktpunkt f�r samordning av fr�gor som g�ller ge-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">nomf�randet av artikel 5 i konventionen den 30 maj 2008 om klusterammuni-<br/>tion, och</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">17. vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och r�dets di-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">rektiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om till�mpning av patientr�ttigheter<br/>vid gr�ns�verskridande h�lso- och sjukv�rd och fullg�ra de uppgifter som en<br/>s�dan kontaktpunkt har enligt artiklarna 6.1 i fr�ga om samr�d, 6.2, 6.3 och<br/>6.5 i direktivet samt enligt artikel 4 i kommissionens genomf�randedirektiv<br/>2012/52/EU av den 20 december 2012 om �tg�rder f�r att underl�tta erk�n-<br/>nandet av recept som utf�rdats i en annan medlemsstat.</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:1243) med
instruktion f�r Socialstyrelsen;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:1243) med instruk-

tion f�r Socialstyrelsen

1

dels att 26 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 26 � ska utg�,
dels att 1, 3, 6 och 8 �� ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Socialstyrelsen �r f�rvaltningsmyndighet f�r verksamhet som r�r h�lso-

och sjukv�rd och annan medicinsk verksamhet, tandv�rd, smittskydd, social-
tj�nst, st�d och service till vissa funktionshindrade samt fr�gor om alkohol
och missbruksmedel.

Socialstyrelsen ska verka f�r en god h�lsa och social v�lf�rd samt f�r st�d-

insatser, omsorg och v�rd av h�g kvalitet p� lika villkor f�r hela befolk-
ningen.

3 �

2

Socialstyrelsen ska

1. verka f�r att h�lso- och sjukv�rden och socialtj�nsten bedrivs enligt ve-

tenskap och bepr�vad erfarenhet,

2. ansvara f�r kunskapsutveckling och kunskapsf�rmedling inom sitt verk-

samhetsomr�de,

3. f�lja, analysera och rapportera om h�lsa, h�lso- och sjukv�rd, social-

tj�nst samt st�d och service till vissa personer med funktionsneds�ttning ge-
nom statistikframst�llning, uppf�ljning, utv�rdering och epidemiologiska stu-
dier,

4. f�lja forsknings- och utvecklingsarbete av s�rskild betydelse inom sitt

verksamhetsomr�de och verka f�r att s�dant arbete kommer till st�nd,

5. arbeta med och ge st�d till metodutveckling inom sitt verksamhetsom-

r�de,

6. fr�mja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete genom

forskning, systematisk pr�vning och v�rdering av utfall och effekter av insat-
ser enligt socialtj�nstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om st�d och ser-
vice till vissa funktionshindrade, inbegripet metoder som m�jligg�r f�r barn
med funktionsneds�ttning att ge uttryck f�r sina �sikter n�r s�dana insatser r�r
dem, samt f�rmedla kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer,

1 Senaste lydelse av 26 � 2012:53.

2 Senaste lydelse 2012:588.

SFS 2013:907

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:907

7. efter samr�d med Myndigheten f�r internationella adoptionsfr�gor ut-

arbeta den s�rskilda information som beh�vs f�r bed�mning av ett hems
l�mplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det,

8. ansvara f�r Donationsregistret och h�lsodataregister samt f�r att ta fram

och utveckla statistik och register inom sitt verksamhetsomr�de,

9. ansvara f�r officiell statistik enligt f�rordningen (2001:100) om den offi-

ciella statistiken,

10. utforma evidensbaserade riktlinjer f�r �tg�rder inom h�lso- och sjuk-

v�rden samt socialtj�nsten,

11. skapa och tillhandah�lla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer

inom sitt verksamhetsomr�de, och

12. efter att ha h�rt Livsmedelsverket utarbeta och sprida objektivt och sak-

ligt informations- och utbildningsmaterial om uppf�dning av sp�dbarn och
sm�barn i enlighet med artikel 15 i kommissionens direktiv 2006/141/EG av
den 22 december 2006 om modersmj�lksers�ttning och tillskottsn�ring och
om �ndring av direktiv 1999/21/EG, �ndrat genom kommissionens f�rordning
(EG) nr 1243/2008.

6 �

3

Socialstyrelsen �r tillsynsv�gledande myndighet i enlighet med vad

som anges i milj�tillsynsf�rordningen (2011:13).

8 �

4

Socialstyrelsen ska

1. vaka �ver verksamheterna n�r det g�ller kvalitet och s�kerhet samt den

enskildes r�ttigheter,

2. samordna de statliga insatserna inom socialtj�nst och h�lso- och sjuk-

v�rd n�r det g�ller barn och ungdom,

3. bidra med underlag och expertkunskap f�r det arbete som regeringen be-

driver nationellt och internationellt,

4. vara beh�rig myndighet f�r yrken inom h�lso- och sjukv�rden enligt

Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005
om erk�nnande av yrkeskvalifikationer, senast �ndrat genom kommissionens
f�rordning (EU) nr 213/2011,

5. inf�r beslut eller andra �tg�rder som r�r barn analysera konsekvenserna

f�r barn och d� ta s�rskild h�nsyn till barns b�sta,

6. medverka i totalf�rsvaret och i krisberedskap i enlighet med f�rord-

ningen (2006:942) om krisberedskap och h�jd beredskap samt samordna och
�vervaka planl�ggningen av den civila h�lso- och sjukv�rdens, smittskyddets
och socialtj�nstens beredskap,

7. samordna, f�lja och utveckla smittskyddet p� nationell niv�,
8. samordna en beredskap mot allvarliga h�lsohot enligt lagen (2006:1570)

om internationella hot mot m�nniskors h�lsa,

9. fullg�ra de uppgifter som ska utf�ras av en beh�rig h�lsomyndighet en-

ligt Europaparlamentets och r�dets beslut 2119/98/EG av den 24 september
1998 om att bilda ett n�tverk f�r epidemiologisk �vervakning och kontroll av
smittsamma sjukdomar i gemenskapen, senast �ndrat genom Europaparla-
mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 596/2009,

10. fullg�ra de uppgifter som ska utf�ras av ett erk�nt beh�rigt organ enligt

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april

3 Senaste lydelse 2011:383.

4 Senaste lydelse 2013:813.

background image

3

SFS 2013:907

2004 om inr�ttande av ett europeiskt centrum f�r f�rebyggande och kontroll
av sjukdomar,

11. p� regeringens uppdrag samordna f�rberedelserna f�r f�rs�rjningen

med l�kemedel och sjukv�rdsmateriel inf�r h�jd beredskap, f�r att uppr�tt-
h�lla en katastrofmedicinsk beredskap och inf�r allvarliga utbrott av smitt-
samma sjukdomar,

12. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar �ver �r

kostnadseffektiva och enkla f�r medborgare och f�retag,

13. pr�va fr�gor om statsbidrag,
14. bidra till genomf�randet av Sveriges politik f�r global utveckling,
15. vara sammanh�llande myndighet i fr�ga om 2002 �rs nordiska h�lsobe-

redskapsavtal och verka f�r att intentionerna i avtalet genomf�rs,

16. vara nationell kontaktpunkt f�r samordning av fr�gor som g�ller ge-

nomf�randet av artikel 5 i konventionen den 30 maj 2008 om klusterammuni-
tion, och

17. vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och r�dets di-

rektiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om till�mpning av patientr�ttigheter
vid gr�ns�verskridande h�lso- och sjukv�rd och fullg�ra de uppgifter som en
s�dan kontaktpunkt har enligt artiklarna 6.1 i fr�ga om samr�d, 6.2, 6.3 och
6.5 i direktivet samt enligt artikel 4 i kommissionens genomf�randedirektiv
2012/52/EU av den 20 december 2012 om �tg�rder f�r att underl�tta erk�n-
nandet av recept som utf�rdats i en annan medlemsstat.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;