SFS 2013:907 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

130907.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1243) med instruk-

tion för Socialstyrelsen

1

dels att 26 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 26 § ska utgå,
dels att 1, 3, 6 och 8 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso-

och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, smittskydd, social-
tjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol
och missbruksmedel.

Socialstyrelsen ska verka för en god hälsa och social välfärd samt för stöd-

insatser, omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolk-
ningen.

3 §

2

Socialstyrelsen ska

1. verka för att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bedrivs enligt ve-

tenskap och beprövad erfarenhet,

2. ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom sitt verk-

samhetsområde,

3. följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård, social-

tjänst samt stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning ge-
nom statistikframställning, uppföljning, utvärdering och epidemiologiska stu-
dier,

4. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild betydelse inom sitt

verksamhetsområde och verka för att sådant arbete kommer till stånd,

5. arbeta med och ge stöd till metodutveckling inom sitt verksamhetsom-

råde,

6. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete genom

forskning, systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av insat-
ser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, inbegripet metoder som möjliggör för barn
med funktionsnedsättning att ge uttryck för sina åsikter när sådana insatser rör
dem, samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer,

1 Senaste lydelse av 26 § 2012:53.

2 Senaste lydelse 2012:588.

SFS 2013:907

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:907

7. efter samråd med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor ut-

arbeta den särskilda information som behövs för bedömning av ett hems
lämplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det,

8. ansvara för Donationsregistret och hälsodataregister samt för att ta fram

och utveckla statistik och register inom sitt verksamhetsområde,

9. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den offi-

ciella statistiken,

10. utforma evidensbaserade riktlinjer för åtgärder inom hälso- och sjuk-

vården samt socialtjänsten,

11. skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer

inom sitt verksamhetsområde, och

12. efter att ha hört Livsmedelsverket utarbeta och sprida objektivt och sak-

ligt informations- och utbildningsmaterial om uppfödning av spädbarn och
småbarn i enlighet med artikel 15 i kommissionens direktiv 2006/141/EG av
den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och
om ändring av direktiv 1999/21/EG, ändrat genom kommissionens förordning
(EG) nr 1243/2008.

6 §

3

Socialstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet i enlighet med vad

som anges i miljötillsynsförordningen (2011:13).

8 §

4

Socialstyrelsen ska

1. vaka över verksamheterna när det gäller kvalitet och säkerhet samt den

enskildes rättigheter,

2. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjuk-

vård när det gäller barn och ungdom,

3. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som regeringen be-

driver nationellt och internationellt,

4. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och sjukvården enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005
om erkännande av yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom kommissionens
förordning (EU) nr 213/2011,

5. inför beslut eller andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna

för barn och då ta särskild hänsyn till barns bästa,

6. medverka i totalförsvaret och i krisberedskap i enlighet med förord-

ningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt samordna och
övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens, smittskyddets
och socialtjänstens beredskap,

7. samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell nivå,
8. samordna en beredskap mot allvarliga hälsohot enligt lagen (2006:1570)

om internationella hot mot människors hälsa,

9. fullgöra de uppgifter som ska utföras av en behörig hälsomyndighet en-

ligt Europaparlamentets och rådets beslut 2119/98/EG av den 24 september
1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av
smittsamma sjukdomar i gemenskapen, senast ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009,

10. fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt behörigt organ enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april

3 Senaste lydelse 2011:383.

4 Senaste lydelse 2013:813.

background image

3

SFS 2013:907

2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll
av sjukdomar,

11. på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för försörjningen

med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap, för att upprätt-
hålla en katastrofmedicinsk beredskap och inför allvarliga utbrott av smitt-
samma sjukdomar,

12. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

13. pröva frågor om statsbidrag,
14. bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling,
15. vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsobe-

redskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs,

16. vara nationell kontaktpunkt för samordning av frågor som gäller ge-

nomförandet av artikel 5 i konventionen den 30 maj 2008 om klusterammuni-
tion, och

17. vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets di-

rektiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter
vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård och fullgöra de uppgifter som en
sådan kontaktpunkt har enligt artiklarna 6.1 i fråga om samråd, 6.2, 6.3 och
6.5 i direktivet samt enligt artikel 4 i kommissionens genomförandedirektiv
2012/52/EU av den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkän-
nandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013