SFS 2013:923 Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

130923.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:56) om
tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för
vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänste-

pension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig
anställning ska ha följande lydelse.

Bilaga A

1

Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda
bestämmelser i anslutning till dessa

1 Senaste lydelse 2012:695. Ändringen innebär att Norrköpings Symfoniorkester tagits
bort ur förteckningen.

Förvaltningsområde

Särskilda bestämmelser

Utrikesförvaltningen
Arbetstagare vid nordisk institution som
tjänstgör i Sverige

1), 2), 7)

Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets
sekretariat som tjänstgör i Sverige

1), 7)

Arbetstagare vid Nordiska rådets presidie-
sekretariat som tjänstgör i Sverige

1), 7)

Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner
m.m.
Rektor och annan lärare än timlärare vid
statsunderstödd svensk utlandsskola

1), 7)

Bergsskolan i Filipstad:

Rektor, studierektor och annan lärare än
timlärare

7)

Arbetstagare vid Drottningholms Teatermuseum

7)

Teater-, dans- och musikinstitutioner
Arbetstagare vid:
AB Helsingborgs Stadsteater,
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg,

SFS 2013:923

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:923

AB Uppsala Stadsteater,
Borås Stadsteater,
Byteatern (Kalmar läns teater),
Estrad Norr (Jämtlands läns musik och teater),
Folkoperan AB,
Folkteatern i Göteborg ek.för.,
Gotlands Musikstiftelse (GotlandsMusiken),
Gävle Symfoniorkester,
Göteborg Wind Orchestra,
Göteborgs Stadsteater AB,
Göteborgs Symfoniker AB,
GöteborgsOperan AB,
Helsingborgs Nya Konserthus AB,
Kalmar läns musikstiftelse,
Kammarorkestern Musica Vitae,
Kommunalförbundet Norrlands nätverk för
Musikteater och dans (NMD),
Kommunalförbundet Teater Västmanland,
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken,
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken
(Västerås Sinfonietta),
Kungl. Dramatiska Teatern AB,
Kungl. Operan AB,
Länsmusiken i Örebro AB,
Länsmusiken i Örebro AB (Svenska Kammar-
orkestern),
Länsteatern i Örebro AB,
Länsteatern på Gotland,
Malmö Opera AB,
Malmö Stadsteater AB,
Malmö Symfoniorkester AB,
Musik Gävleborg,
Musik i Blekinge,
Musik i Halland,
Musik i Syd,
Musik i Väst,
Norrbottensmusiken,
Norrbottensmusiken (Norrbottens Kammar-
orkester),
Norrköping Symfoniorkester AB,
Norrlandsoperan AB,
Regionteater Väst AB,
Riksteatern,
Scenkonst Västernorrland AB (Nordiska Kammar-
orkestern och Musik i Västernorrland),
Scenkonst Västernorrland AB (NorrDans),
Scenkonst Västernorrland AB (Teater Väster-
norrland),
Skånes Dansteater AB,

background image

3

SFS 2013:923

Särskilda bestämmelser

1) Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte ska ha pensionsrätt

enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning
som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut ska
sändas till Statens tjänstepensionsverk.

2) Förordningen tillämpas på anställning hos en institution för vilken Nor-

diska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 de-
cember 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de an-
ställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet till-
lämpas på en institution ska de anställda även omfattas av föreskrifterna i
tredje kapitlet PA 03.

4) Högst fem år av konstnärlig anställning vid utländsk eller icke-stats-

understödd svensk teater-, dans- eller musikinstitution får tillgodoräknas ar-
betstagaren som pensionsgrundande tjänstetid mot engångspremie, om hu-
vudmannen anser att anställningen är av särskild betydelse för sin verksam-
het.

5) För chef för teater-, dans- eller musikinstitution (teaterchef) gäller föl-

jande. Rätt till avgångsförmån vid avgång före pensionsåldern kan beviljas
teaterchef som av annan anledning än på egen begäran avgår från sin anställ-
ning före pensionsåldern. Huvudmannen beslutar om rätt till sådan förmån
och betalar kostnaderna för den.

Med avgångsförmån enligt första stycket avses inkomstgaranti eller av-

gångsvederlag. Inkomstgaranti beräknas, samordnas med andra inkomster, ut-

Smålands Musik och Teater,
Smålands Musik och Teater (Jönköpings
sinfonietta),
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg,
Stiftelsen Länsteatern i Dalarna,
Stiftelsen Musik i Dalarna,
Stiftelsen Musik i Uppland,
Stiftelsen Musik i Uppland (Uppsala Kammar-
orkester),
Stiftelsen Norrbottensteatern,
Stiftelsen Östergötlands länsteater,
Stiftelsen Östgötamusiken,
Stockholms konserthusstiftelse,
Stockholms Stadsteater AB,
Svenska rikskonserter,
Sörmlands Musik & Teater,
Teater Halland AB,
Vara konserthus AB,
Värmlands Teater & Musikstiftelse och Väster-
bottensteatern AB

4), 5)

Arbetstagare vid fria teater-, dans- och musik-
grupper

4), 6)

Arbetstagare vid Teateralliansen AB

4)

Konstnärlig ledare (teaterchef) vid Drottning-
holms Slottsteater

5), 7)

background image

4

SFS 2013:923

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

betalas, värdesäkras och omräknas till en ålderspension på samma sätt som en
inkomstgaranti enligt förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa
arbetstagare med statlig chefsanställning. Vid omräkningen beaktas även fö-
reskrifterna i bilaga C. Avgångsvederlag beräknas, utbetalas och samordnas
med andra inkomster enligt föreskrifterna i samma förordning.

6) Statens tjänstepensionsverk beslutar om tillämpning av förordningen på

en fri teater-, musik- eller dansgrupp. Som villkor för detta gäller att statsbi-
drag till gruppens verksamhet betalas ut av Statens kulturråd.

7) Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;