SFS 2013:931 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

130931.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 2, 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretess-

förordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

2 §

1

Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undan-

tagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

7 §

2

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar

som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i
24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i
sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2012:48.

Myndighet

Handlingar som innehåller sekretessreglerade
uppgifter och som inte behöver registreras

Skatteverket

� deklarationer, kontrolluppgifter och andra
handlingar som avser taxering eller faststäl-
lande av skatt eller avgift eller som rör anstånd
med eller krav på att lämna handlingar för
dessa ändamål,
� handlingar som avser beräkning, jämkning
eller återbetalning av skatt, och
� handlingar som ingår i informationssystemet
om transporter av sprit och cigaretter

socialnämnder

� handlingar som hör till enskildas personakter

2 Senaste lydelse 2013:730.

SFS 2013:931

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

2

SFS 2013:931

Myndighet

Undersökning

Särskilda begräns-
ningar i sekretessen

Brottsförebyggande
rådet

kriminologiska under-
sökningar

Folkhälsomyndigheten

undersökningar om
folkhälsan och dess
bestämningsfaktorer

undersökningar om
samhällskostnader till
följd av infektionssjuk-
domar och antibiotika-
resistens och om
effekter av motåtgärder
i fråga om spridning av
infektionssjukdomar

Forum för levande
historia

enkätundersökning
bland lärare dels om
Förintelsen, dels om
hedersrelaterat våld
eller förtryck

undersökningar om
ungdomars attityder till
utsatta grupper

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

Skatteverket

undersökningar om
effekter av föränd-
ringar inom skatte- och
socialavgiftsområdet
samt om inkomst- och
förmögenhetsfördel-
ning

Socialstyrelsen

undersökningar om
hälso- och sjukvårdens
behov av läkare, sjuk-
sköterskor, barnmorsk-
or och röntgensjuk-
sköterskor samt tand-
vårdens behov av
tandläkare och tand-
hygienister på kort och
lång sikt

background image

3

SFS 2013:931

10 §

3

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myn-

digheter för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, per-
sonnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i
form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om
närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider
men:

� Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och

hyres- och arrendenämnder,

� Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör för-

varing och användning av försöksdjur,

� Försäkringskassan,

� Skatteverket,
� socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministrativ

verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har

utförts av Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om Försäkringskassans pröv-

ning av stöd enligt förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård
med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet.

4. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladmi-

nistrativ verksamhet hos Smittskyddsinstitutet, när det gäller personal i verk-
samhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av
försöksdjur.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

undersökning om till-
lämpningen av bestäm-
melserna om genetisk
information i försäk-
ringssammanhang i
lagen (2006:351) om
genetisk integritet m.m.

Statens institutions-
styrelse

undersökningar inom
missbruks- och ung-
domsvården under
uppföljning efter av-
slutad vård

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

3 Senaste lydelse 2013:662.

background image

4

SFS 2013:931

Bilaga

4

4 Senaste lydelse 2013:730.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

16. utredning, prisreglering och
tillsyn hos Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket enligt lagen
(2002:160) om läkemedelsförmå-
ner m.m.

26. utredning, planering, till-
ståndsgivning och tillsyn enligt
lagen (2012:806) om beredskaps-
lagring av olja eller enligt motsva-
rande äldre föreskrifter

128. utredning hos Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket enligt
lagen (2008:145) om statligt tand-
vårdsstöd

130. utredning, tillståndsgivning
och tillsyn enligt lagen
(2010:1052) om auktorisation av
patentombud

sekretessen gäller endast enligt 9 §
första stycket 1

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

138. utredning hos Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket i ären-
den om hälsoekonomiska bedöm-
ningar av medicintekniska produk-
ter eller av läkemedel som används
inom sluten vård

139. stöd enligt förordningen
(2013:80) om bidrag till öppen-
vårdsapoteksservice av allmänt
ekonomiskt intresse

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

background image

5

SFS 2013:931

Sakregister till bilagan

5

Siffrorna avser punkter i bilagan

Företagshälsovård inom lantbruket

96

Företagsstöd, regionalpolitiskt

75

Försvarsuppfinningar

43

Försörjningsberedskap

63

Kemiska produkter

46

Kommersiell service

75

Lotterier

21

Läkemedel

28, 33, 126, 138

Läkemedelslagen

33

Materielleveranser

95

Medicintekniska produkter

33, 138

Miljöavgift

67

Särskild utredare

2

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

16, 128, 138, 139

Taxitrafiklagen

77

�garfrågor

10

�ppenvårdsapoteksservice

139

5 �ndringen innebär bl.a. att orden ⬝företagshälsovård inom rehabiliteringsområdet⬝,
⬝Försäkringskassan⬝ och ⬝kol⬝ tagits bort ur förteckningen.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013