SFS 2013:932 Lag om fortsatt giltighet av lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning

130932.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om fortsatt giltighet av lagen (2007:978) om hemlig
rumsavlyssning;

utfärdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2007:978) om hemlig rums-

avlyssning, som gäller till utgången av år 2013

2, ska fortsätta att gälla till och

med den 31 december 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:180, bet. 2013/14:JuU7, rskr. 2013/14:38.

2 Lagens giltighetstid senast förlängd 2012:63.

SFS 2013:932

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013