SFS 2013:933 Lag om fortsatt giltighet av lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

130933.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om fortsatt giltighet av lagen (2007:979) om
åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga
brott;

utfärdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2007:979) om åtgärder för att

förhindra vissa särskilt allvarliga brott, som gäller till utgången av år 2013

2,

ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:180, bet. 2013/14:JuU7, rskr. 2013/14:38.

2 Lagens giltighetstid senast förlängd 2012:64.

SFS 2013:933

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013