SFS 2013:934 Lag om fortsatt giltighet av lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott

130934.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om fortsatt giltighet av lagen (2008:854) om
åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott;

utfärdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2008:854) om åtgärder för att

utreda vissa samhällsfarliga brott, som gäller till utgången av år 2013

2, ska

fortsätta att gälla till och med den 31 december 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:180, bet. 2013/14:JuU7, rskr. 2013/14:38.

2 Lagens giltighetstid senast förlängd 2012:65.

SFS 2013:934

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013