SFS 2013:935 Lag om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

130935.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen
(2012:278) om inhämtning av uppgifter om
elektronisk kommunikation i de
brottsbekämpande myndigheternas
underrättelseverksamhet;

utfärdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2012:278) om inhämt-

ning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande
myndigheternas underrättelseverksamhet ska upphöra att gälla vid utgången
av 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:180, bet. 2013/14:JuU7, rskr. 2013/14:38.

SFS 2013:935

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013